Prehľad programov: Čo ponúkajú jednotlivé strany vojakom a policajtom?

Kto­rá stra­ne chce zru­šiť výslu­ho­vé dôchod­ky? Kto bude pre­pús­ťať poli­caj­tov? A kto­rá par­taj si mys­lí, že minis­ter­stvo obra­ny má až prí­liš veľa peňa­zí? Nie­len na tie­to otáz­ky dosta­ne­te odpo­veď. Por­tál Defen­ce News sa pozrel na prog­ra­my jed­not­li­vých poli­tic­kých strán v oblas­ti obra­ny a bez­peč­nos­ti. Záro­veň sme oslo­vi­li všet­ky rele­vant­né poli­tic­ké stra­ny, kto­ré majú šan­cu sa dostať do par­la­men­tu a byť súčas­ťou budú­cej vlád­nej koalí­cie s desia­ti­mi otáz­ka­mi. Tie sa týka­li nie­len minis­ter­stva obra­ny ale aj vnút­ra.

 

Odpo­ve­da­li: OĽa­NO, Smer, PS/Spolu, Dob­rá voľ­ba, SaS, Most-Híd
Neod­po­ve­da­li: Za ľudí, KDH, Kot­le­bov­ci – ĽSNS, Sme rodi­na, SNS, Vlasť

 

Všet­ky stra­ny, kto­ré odpo­ve­da­li, sú jed­no­znač­ne pro­zá­pad­ne orien­to­va­né a majú to ukot­ve­né vo svo­jich prog­ra­moch. (okrem Sme­ru, kto­rý žia­den prog­ram nemá).
Naprí­klad vo výslu­ho­vých dôchod­koch OĽa­NO a PS/Spolu garan­tu­jú súčas­ný stav. SaS by rado zru­ši­lo výslu­ho­vé dôchod­ky pre novop­ri­ja­tých voja­kov s tým, že súčas­ným voja­kom by sa nič nezme­ni­lo.
Všet­ky teraz opo­zič­né stra­ny sa zhod­li na vytvo­re­ní nezá­vis­lej inšpek­cie, kto­rá by vyšet­ro­va­la nie­len poli­caj­tov, ale aj voja­kov, bacha­rov, či agen­tov SIS, či Vojen­ské­ho spra­vo­daj­stva.
Prek­va­pi­vo úprim­ná bola stra­na Smer, kto­rá pria­mo pove­da­la, že minis­ter­stvo obra­ny nepot­re­bu­je toľ­ko peňa­zí. Keby bolo tre­ba, tak by im ich zobra­li. Nedáv­no schvá­le­né tri­nás­te dôchod­ky by si o to vyslo­ve­ne pýta­li.

Anke­to­vé otáz­ky boli:

1.) Aké sú tri naj­dô­le­ži­tej­šie body (pri­ori­ty) váš­ho prog­ra­mu v oblas­ti obra­ny a bez­peč­nos­ti?
2.) Sú dve per­cen­tá HDP (aktu­ál­ne cca 2 mld eur) dosta­toč­né ale­bo nedos­ta­toč­né pre plne­nie úloh OS SR? Na čo by sa mali pri­orit­ne využiť finan­cie urče­né pre rezort MO SR?
3.) Súhla­sí­te so súčas­ným nasta­ve­ním pla­tov a výslu­ho­vých dôchod­kov prí­sluš­ní­kov ozb­ro­je­ných zlo­žiek? Mal by sa prí­pad­ne zme­niť? Ak áno, ako?
4.) V OS SR je nie­koľ­ko tisíc tabuľ­ko­vých miest neob­sa­de­ných. Ako by ste moti­vo­va­li ľudí, aby vstú­pi­li do OS SR a ako by ste ich chce­li v sys­té­me udr­žať?
5.) Slo­ven­sko má aktu­ál­ne viac ako 21 000 prí­sluš­ní­kov PZ SR – je to veľa, málo ale­bo aku­rát? Aké zásad­né zme­ny plá­nu­je­te v PZ SR?
6.) Ako by mal byť vole­ný pre­zi­dent PZ SR a náčel­ník OS SR?
7.) Ako ste spo­koj­ní s nasta­ve­ním a kom­pe­ten­cia­mi Úra­du inšpekč­nej služ­by? Je tak­to nasta­ve­ná nezá­vis­losť dosta­toč­ná ale­bo by bolo lep­šie vytvo­riť úpl­ne novú inšpek­ciu všet­kých ozb­ro­je­ných zlo­žiek, podob­ne ako to majú naprí­klad v Čes­kej repub­li­ke? Kto by mal meno­vať jej vedú­ce­ho pred­sta­vi­te­ľa?
8.) Mala by NR SR pri­jať vlá­dou schvá­le­nú bez­peč­nost­nú stra­té­giu (2017) ale­bo by bolo lep­šie vypra­co­vať novú a schvá­liť tú?
9.) Je Rus­ká fede­rá­cia bez­peč­nost­nou hroz­bou?
10.) Má sa Slo­ven­ská repub­li­ka (prí­sluš­ní­ci OS SR) zúčast­ňo­vať zahra­nič­ných ope­rá­cií mimo úze­mia člen­ských kra­jín NATO?

Stra­nám, kto­ré neod­po­ve­da­li na otáz­ky, sme sa roz­hod­li nedať pries­tor a ich voleb­ný prog­ram rozo­be­rať nebu­de­me.

V nasle­du­jú­cej čas­ti budú abe­ced­ne zora­de­né jed­not­li­vé poli­tic­ké stra­ny. Najprv bude krát­ka ana­lý­za ich voleb­né­ho prog­ra­mu a násled­ne odpo­ve­de na anke­to­vé otáz­ky. V tex­te je vždy aj link na voleb­ný prog­ram stra­ny.

Ak vás zau­jí­ma iba jed­na kon­krét­na stra­na, tak môže­te klik­núť na názov a pre­sme­ru­je vás na kon­krét­nu pod­strán­ku: Dob­rá voľ­ba, Most-Híd, OĽa­NO, PS/Spolu, SaS, Smer

 

Na ďal­šej stra­ne Dob­rá voľ­ba