Predsedníctvo v OBSE vrcholí, Lajčák vyzdvihol aktivity na Ukrajine

V dňoch 5. až 6. decem­bra sa v Bra­ti­sla­ve usku­toč­ní zasad­nu­tie Minis­ter­skej rady Orga­ni­zá­cie pre bez­peč­nosť a spo­lu­prá­cu v Euró­pe (OBSE). Jej stret­nu­tím vyvr­cho­lí Slo­ven­sku jeho his­to­ric­ky prvé pred­sed­níc­tvo v tej­to medzi­ná­rod­nej orga­ni­zá­cii.

Zasad­nu­tia sa zúčast­ní 57 kra­jín OBSE, iné medzi­ná­rod­né a mimo­vlád­ne orga­ni­zá­cie i via­ce­ré par­tner­ské kra­ji­ny. Akre­di­to­va­ných bude viac ako 150 novi­ná­rov z domo­va i zahra­ni­čia.

 Laj­čák o Ukra­ji­ne: „Mal som pocit zados­ťu­či­ne­nia, že ľudia nestrá­ca­jú svo­ju dôs­toj­nosť.“

Pre­ven­cia kon­flik­tov, bez­peč­ná budúc­nosť a efek­tív­ny mul­ti­la­te­ra­liz­mus. To sú cie­le, kto­ré si Slo­ven­sko urči­lo pri pre­be­ra­ní fun­kcie pred­sed­níc­ke­ho štá­tu. Počas krát­ke­ho brí­fin­gu, kto­rý mal infor­mo­vať o jeho prie­be­hu, sa minis­ter zame­ral hlav­ne na prá­cu na Ukra­ji­ne. Väč­ši­na z kon­flik­tov je pod­ľa neho zara­de­ná ako zamrz­nu­té kon­flik­ty, v kto­rých ľudia neumie­ra­jú. Ukra­ji­na je však iná. Z akti­vít, o kto­ré sa pri­či­ni­lo aj Slo­ven­sko, sú to naprí­klad výme­ny zajat­cov, odmí­no­va­nie a stia­hnu­tie ťaž­kej tech­ni­ky od doty­ku hra­ni­ce. Za naj­dô­le­ži­tej­šie však pova­žu­je obno­vu mos­ta Luhan­sk, kto­rý sa nesláv­ne pre­slá­vil ako jeden z naj­de­si­vej­ších blok­pos­tov na Don­ba­se.

Stret­nu­tie rady v Bra­ti­sla­ve bude mať nie­koľ­ko vrs­tiev. Kaž­dá z kra­jín pred­sta­ví svo­je hod­no­te­nia k témam, kto­ré pova­žu­je za domi­nant­né. Pri­pra­ve­né sú aj via­ce­ré sprie­vod­né podu­ja­tia. Laj­čák však pred­po­kla­dá, že nos­nou témou bude aj naďa­lej Ukra­ji­na. Rady sa zúčas­ní aj minis­ter zahra­nič­ných vecí Rus­ka Ser­gej Vik­to­ro­vič Lav­rov. Samoz­rej­mým prog­ra­mom budú aj ostat­né bila­te­rál­ne roko­va­nia.