Predsedníčka Európskej komisie: Briti blokovali európsku obrannú politiku

Vystú­pe­nie Spo­je­né­ho krá­ľov­stva z Európ­skej únie (bre­xit) bude mať skôr pozi­tív­ne dôsled­ky pre európ­sku bez­peč­nost­nú poli­ti­ku, uvied­la pred­sed­níč­ka Európ­skej komi­sie Ursu­la von der Ley­eno­vá.

„Na roz­diel od iných oblas­tí sa Bri­ti v spo­loč­nej bez­peč­nost­nej poli­ti­ke veľ­mi nean­ga­žo­va­li a blo­ko­va­li urči­tý pokrok v rám­ci EÚ,” pove­da­la von der Ley­eno­vá pre dneš­né vyda­nie spra­vo­daj­ské­ho týž­den­ní­ka Der Spie­gel.

Únij­né ini­cia­tí­vy na posil­ne­nie európ­skej obran­nej spo­lu­prá­ce sa tak moh­li začať až po refe­ren­de o bre­xi­te, doda­la v roz­ho­vo­re.

Von der Ley­eno­vá ozna­či­la za veľ­kú výzvu vyro­ko­vať budú­ce vzťa­hy EÚ s Bri­tá­ni­ou už do kon­ca roka 2020. Lon­dýn však pre­dĺže­nie prí­sluš­nej leho­ty odmie­ta. „Robí mi to veľ­ké sta­ros­ti, pre­to­že čas na to množ­stvo otá­zok, o kto­rých musí­me roko­vať, je extrém­ne krát­ky,” pove­da­la šéf­ka EK.

Pou­ká­za­la na to, že nej­de len o obchod­nú poli­ti­ku, ale aj o naprí­klad bez­peč­nost­né otáz­ky či prá­va rybo­lo­vu. Pre­to chce na roko­va­niach dávať do pop­re­dia tie aspek­ty, pri kto­rých by nedo­sia­hnu­tie doho­dy moh­lo spô­so­biť naj­väč­šie ško­dy.