Predjordánsko: Izraelského vojaka zabil kameň zhodený zo strechy

Mla­dý izra­el­ský vojak zahy­nul v uto­rok ráno pri zása­hu na úze­mí oku­po­va­né­ho Pred­jor­dán­ska. Tra­fil ho do hla­vy veľ­ký kameň, kto­rý naň zo stre­chy zho­dil Pales­tín­čan. S odvo­la­ním sa na vyjad­re­nie hovor­ky­ne izra­el­skej armá­dy o tom infor­mo­va­la agen­tú­ra AFP.  

K inci­den­tu doš­lo v dedi­ne Jaa­bad pri pales­tín­skom mes­te Dže­nín. Voja­ci, vrá­ta­ne usmr­te­né­ho 21-roč­né­ho ser­žan­ta Ami­ta Bena-Jiga­la, tam boli zatknúť šty­roch Pales­tín­ča­nov: dvoch podoz­ri­vých z člen­stva v tero­ris­tic­kej orga­ni­zá­cii a dvoch podoz­ri­vých z hádza­nia kame­ňov na vozid­lá izra­el­skej armá­dy, píše den­ník Jeru­sa­lem Post.

Hľa­da­ných Pales­tín­ča­nov sa voja­kom poda­ri­lo dola­piť. Keď dedi­nu po zatknu­tiach oko­lo 04.30 h miest­ne­ho času opúš­ťa­li, zača­la na nich hádzať kame­ne sku­pi­na pri­bliž­ne desia­tich mla­dých Pales­tín­ča­nov, uvá­dza den­ník Times of Isra­el.

Jeden z veľ­kých kame­ňov zho­de­ných zo stre­chy pri­tom voja­ka Bena-Jiga­la tra­fil pria­mo do hla­vy. Vojak mal pril­bu, kameň ho však pod­ľa hovor­cu armá­dy zasia­hol v takom mies­te, že mu nepo­moh­la. Voja­ka na mies­te ošet­ri­li a násled­ne pre­viez­li do nemoc­ni­ce v Hai­fe, kde zomrel.

Pod­ľa izra­el­ských médií išlo o vôbec prvé­ho prí­sluš­ní­ka izra­el­ských obran­ných síl usmr­te­né­ho v roku 2020 pri výko­ne služ­by.

Zdroj:tasr