Predaju zbraní stále dominujú USA. Ich predaj vo svete stúpol o 7,2 percenta

Pre­daj zbra­ní a vojen­skej tech­ni­ky stú­pol medzi sto naj­väč­ší­mi sve­to­vý­mi výrob­ca­mi o 4,6%. Cel­ko­vo sa pod­ľa dát Štok­holm­ské­ho medzi­ná­rod­né­ho inšti­tú­tu pre výskum mie­ru (SIPRI) vo sve­te pre­in­ves­to­va­lo 420 miliárd dolá­rov do zbra­ní.

Úda­je za rok 2018 zve­rej­nil ústav v pon­de­lok. Od roku 2002, kedy zača­lo s výsku­mom naj­väč­ších zbro­jár­skych kon­cer­nov sa výda­je na výro­bu zbra­ní zvý­ši­li o 47%. Data­bá­za však neza­hŕňa čín­ske spo­loč­nos­ti z dôvo­du nedos­tat­ku spo­ľah­li­vých úda­jov.

Reb­rí­ček jed­no­znač­ne vedie ame­ric­ký zbro­jár­sky prie­my­sel. Ich naj­väč­šie spo­loč­nos­ti zabe­ra­jú prvých päť miest sve­to­vé­ho reb­ríč­ka. Ide o výrob­cov Lock­he­ed Mar­tin, Boeing, North­rop Grum­man, Rayt­he­on a Gene­ral Dyna­mics.

Iba tých­to päť spo­loč­nos­tí inka­so­va­lo v roku 2018 148 miliárd dolá­rov, čo je 35% z cel­ko­vé­ho reb­ríč­ka. Cel­ko­vo USA pre­da­li zbra­ne a vojen­skú tech­ni­ku za 246 miliárd dolá­rov, čo zod­po­ve­dá 59% vo sve­to­vom reb­ríč­ku. V porov­na­ní s rokom 2017 ide o nárast 7,2%.

Európ­ske zbro­jov­ky tiež zazna­me­na­li mier­ny nárast tržieb. V roku 2018 pre­da­li zbra­ne a tech­ni­ku za 102 miliárd dolá­rov. Naj­väč­ším európ­skym výrob­com a záro­veň aj naj­väč­ším výrob­com zbra­ní mimo Spo­je­né štá­ty ostá­va brit­ský hol­ding BAE Sys­tems. Ich pre­daj zbra­ní však kle­sol o 5,2% na 21,2 miliárd dolá­rov.

Pre­daj zbra­ní naj­väč­ších rus­kých výrob­cov nie­koľ­ko rokov stag­nu­je. V roku 2018 inka­so­va­li rus­ké zbro­jov­ky 36,2 miliar­dy dolá­rov, čo je mar­gi­nál­ny medzi­roč­ný pokles o 0,4%. Podiel rus­kých spo­loč­nos­tí v reb­ríč­ku jem­ne kle­sol z 9,7% na 8,6% v roku 2018.

Čes­ká zbro­jov­ka ako naj­výz­nam­nej­ší pro­du­cent v ČR sa v reb­ríč­ku nena­chá­dza. V roku 2018 však zazna­me­na­la rekord­né trž­by pre­sa­hu­jú­ce 4,66 miliar­dy korún (182,5 mili­ó­na eur).

Slo­ven­ská MSM Group, kto­rá pat­rí do hol­din­gu Cze­cho­slo­vak Group čes­ké­ho zbro­já­ra Micha­la Str­na­da, má zve­rej­ne­né trž­by za rok 2017 vo výš­ke 100 mili­ó­nov eur.

 

Zdroj:SIPRI