Pred Vianocami ministerstvo nakupovalo uniformy za milióny eur. Najdrahšie pre čašníkov

Zrej­me to mal byť via­noč­ný dar­ček pre voja­kov. Minis­ter­stvo obra­ny krát­ko pred Via­no­ca­mi v pon­de­lok 23. decem­bra pod­pí­sa­lo dve rám­co­vé zmlu­vy spo­lu za 5,5 mili­ó­na eur bez DPH na dodáv­ku vojen­ských uni­fo­riem. Z pod­pí­sa­ných zmlúv vyplý­va, že najd­rah­šie uni­for­my nebu­dú mať gene­rá­li, ale ich čaš­ní­ci.

Hoci súťaž bola vypí­sa­ná v máji, ukon­če­ná v polo­vi­ci októb­ra, pod­pis dvoch mili­ó­no­vých zmlúv si na minis­ter­stve necha­li až na posled­ný pra­cov­ný deň pred Via­no­ca­mi. Minis­ter­stvo to vysvet­ľu­je naprí­klad aj tým, že zmlu­vy musia byť nespo­chyb­ni­teľ­né a musia byť dodr­ža­né leho­ty naprí­klad aj na odvo­la­nie sa uchá­dza­čov. V jed­nej čas­ti mili­ó­no­vej súťa­že sa však pri­hlá­sil iba jeden uchá­dzač. A ten voči svoj­mu víťazs­tvu neod­vo­lal.

Dve via­noč­né zmlu­vy

Minis­ter­stvo obra­ny pod­pí­sa­lo dve zmlu­vy na dodáv­ku uni­fo­riem. Slu­žob­né a vychádz­ko­vé rov­no­ša­ty dodá­va už nie­koľ­ko rokov tra­dič­ne spo­loč­nosť Rem­po a.s. Nie je tomu inak ani ten­to­raz. V pon­de­lok 23. decem­bra minis­ter­stvo s tou­to fir­mou pod­pí­sa­lo zmlu­vu na 4,73 mili­ó­na eur s DPH. Rem­po tak bude dodá­vať koše­le, saká či noha­vi­ce pre voja­kov.

V súťa­ži na bež­né uni­for­my sa spo­loč­nosť Rem­po stret­la v súťa­ži s tren­čian­skou fir­mou AST Design. Tá však ponúk­la cenu o desať tisíc eur vyš­šiu, teda o dve pro­mi­le viac.

Spo­loč­nos­ti AST Design však nemu­se­lo byť nič ľúto. Vynah­ra­di­li si to v dru­hej čas­ti ten­dra. Tam minis­ter­stvo hľa­da­lo dodá­va­te­ľa na spo­lo­čen­ské, teda sláv­nost­né uni­for­my a oble­če­nie pre čas­ní­kov. Fir­ma AST Design sa pri­hlá­si­la ako jedi­ná. A ako jedi­ná zís­ka­la štvor­roč­ný kon­trakt na 1,922 mili­ó­na eur s DPH.

Najd­rah­šia uni­for­ma? Pre pluk čaš­ní­kov

Obe fir­my tak budú dodá­vať šty­ri roky uni­for­my pre ozb­ro­je­né sily. Od noha­víc, kabá­tov, košieľ, suk­ní až po gene­rál­ske čiap­ky – bež­né, či sláv­nost­né. Iba bež­ných noha­víc má Rem­po dodať 14 tisíc kusov pre mužov a ďal­ších asi 2 000 pre ženy. Sláv­nost­ných uni­fo­riem a tých pre čest­nú stráž je rádo­vo menej.

Zau­jí­ma­vos­ťou však je, že v armá­de budú najd­rah­šie oble­če­ní ani nie gene­rá­li, ale ich čaš­ní­ci. Minis­ter­stvo obra­ny plá­nu­je nakú­piť až 250 pán­skych čaš­níc­kych pán­skych setov. Jed­no sako po 219 eur, noha­vi­ce za stov­ku, ves­ta ďal­ších 110 eur, motý­lik 16 eur. Jeden čaš­ník tak minis­ter­stvo vyj­de na 445 eur bez DPH a koše­le, či topá­nok, kto­ré nie sú v zmlu­ve.

Pre porov­na­nie oby­čaj­ný vojak v slu­žob­nej (kan­ce­lár­skej) uni­for­me je ove­ľa lac­nej­ší – noha­vi­ce 34 eur, sako cca 100 eur, čiap­ka 32 eur, teda bez topá­nok a koše­le cel­ko­vá cena 168 eur bez DPH.

V porov­na­ní s čaš­ní­kom vyj­de lac­nej­šie aj poľ­ná uni­for­ma, takz­va­né mas­ká­če, na kto­ré by sa vojak mal spo­lie­hať v bojo­vých pod­mien­kach. Minis­ter­stvo aktu­ál­ne naku­pu­je poľ­né noha­vi­ce po 72 eur, bun­du po 86 eur, poľ­ná čiap­ka vyj­de po 11 eur, cel­ko­vá cena bez trič­ka a topá­nok je tak cca 180 eur bez DPH aj s nášiv­ka­mi.

MO SR: Pri veľ­kých zákaz­kách nám to trvá

Súťaž minis­ter­stvo vypí­sa­lo ešte 21. mája. K vyhlá­se­niu výsled­kov doš­lo 31.októbra. No k pod­pi­su zmlu­vy sa minis­ter­stvo odhod­la­lo až 23. decem­bra. Redak­cia Defen­ce News sa pýta­la, či bol v súťa­ži neja­ký prob­lém, že tak dlho otá­ľa­li s pod­pi­som zmlu­vy. Odpo­veď bola jas­ná, žia­den prob­lém – iba na minis­ter­stve nie­kto­ré veci tak dlho trva­jú.

„Uzat­vá­ra­nie zmlúv/rámcových dohôd si vyža­du­je dlh­ší čas, pre­to­že v zása­de ide tak­mer vždy o väč­ší objem verej­ných zdro­jov a sú uzat­vá­ra­né na dlh­šie obdo­bie s pre­sa­hom aj via­ce­rých voleb­ných obdo­bí. Zjed­no­du­še­ne pove­da­né uzat­vo­re­né zmlu­vy musia byť nespo­chyb­ni­teľ­né, vec­ne a práv­ne v poriad­ku,“ kon­šta­to­va­la hovor­ky­ňa minis­ter­stva obra­ny Dan­ka Capá­ko­vá.

Ako ďalej doda­la, tak aj po skon­če­ní súťa­že muse­li zmlu­vy prejsť via­ce­rý­mi odde­le­nia­mi na schvá­le­nie a to chví­ľu trvá. „Ak bola súťaž ukon­če­ná v októb­ri, nasle­do­va­lo vnú­tor­né posú­de­nie návrhu rám­co­vej doho­dy, a to pre­dov­šet­kým z hľa­dis­ka vec­né­ho, súla­du s oso­bit­ný­mi vše­obec­ne záväz­ný­mi práv­ny­mi pred­pis­mi a vnú­tor­ný­mi pred­pis­mi, súla­du so súťaž­ný­mi pod­klad­mi k verej­nej súťa­ži, s výsled­ka­mi verej­nej súťa­že, pred­lo­že­ný­mi ponu­ka­mi a pod­lie­ha tiež schvá­le­niu verej­ným obsta­rá­va­te­ľom. Na sch­va­ľo­va­com pro­ce­se sa podie­ľa nie­koľ­ko orga­ni­zač­ných zlo­žiek rezor­tu obra­ny, pri­čom posú­de­nie kaž­dou prí­sluš­nou orga­ni­zač­nou zlož­kou si vyža­du­je urči­tý čas. Záro­veň zdô­raz­ňu­je­me, že rám­co­vé doho­dy boli uzav­re­té v leho­te via­za­nos­ti ponúk na zákla­de výsled­kov verej­nej súťa­že,“ uzav­re­la Capá­ko­vá.