Pred raketami Irán najprv zaútočil hackermi. Na knižnicu

Krát­ko po usmr­te­ní pro­mi­nent­né­ho irán­ske­ho gene­rá­la Kas­sé­ma Solej­má­ni­ho ame­ric­kou armá­dou odbor­ní­ci varo­va­li, že Irán urči­te zaú­to­čí vo vir­tu­ál­nom počí­ta­čo­vom sve­te pro­stred­níc­tvom svo­jej sie­te hac­ke­rov. Aj tak sa sta­lo.

Irán­ski hac­ke­ri napad­li v USA vlád­ne ser­ve­ry. Kon­krét­ne strán­ku Fede­rál­ne­ho výpo­žíč­ko­vé­ho sys­té­mu, kto­rý umož­ňu­je poži­čia­vať si zadar­mo kni­hy z kniž­níc.

Irán­ski hac­ke­ri na strán­ku umiest­ni­li oznam, že USA sa nema­jú s Irá­nom zahrá­vať a toto je len malá ukáž­ka ich hac­ker­ských schop­nos­tí. Záro­veň aj pri­po­ji­li foto­gra­fiu pre­zi­den­ta Donal­da Trum­pa, kto­ré­ho tvár drtí irán­ska päsť.

Ame­ric­ký úrad pre kyber­bez­peč­nosť pat­ria­ci pod minis­ter­stvo vnú­tor­nej bez­peč­nos­ti strán­ku obra­tom opra­vil a už fun­gu­je. Pri­bud­lo však sys­tém „capt­cha“ na hlav­nej strán­ke.

„Môže­me potvr­diť, naur­še­nie strán­ky pro­irán­sky­mi sku­pi­na­mi. Zatiaľ sa však nepre­uká­za­lo, že by to boli štá­tom orga­ni­zo­va­né sku­pi­ny,“ uvied­la hovor­ky­ňa úra­du Sara Sen­de­ko­vá.

Minis­ter­stvo pre vnú­tor­nú bez­peč­nosť krát­ko po úto­ku na gene­rá­la Solej­má­ni­ho vyda­lo upo­zor­ne­nie nie­len pre úra­dy ale aj súkrom­né spo­loč­nos­ti, aby boli pri­pra­ve­né na zvý­še­né rizi­ko hac­ker­ských úto­kov zo stra­ny Irá­nu.

Irán sa obja­vil v minu­los­ti vo via­ce­rých prí­pa­doch úto­kov na počí­ta­čo­vé sie­te nie­len v USA. Iba v októb­ri 2019 Mic­ro­soft ozná­mil, že jeho Digi­tal Cri­me Unit odha­li­la sku­pi­nu Fos­for z Irá­nu. Tá sa sna­ži­la zís­kať cit­li­vé infor­má­cie a záro­veň aj hack­núť web­strán­ku jed­né­ho z kan­di­dá­tov na pre­zi­den­ta z demok­ra­tic­kej stra­ny.