Pracovníci verejnej správy dostanú kurz, ako čeliť hybridným hrozbám

Mimo­vlád­na orga­ni­zá­cia Glob­sec spus­ti­la prvý e‑learning o hyb­rid­ných hroz­bách pre pra­cov­ní­kov verej­nej sprá­vy.

Cie­ľom je zvý­šiť pove­do­mie o prob­le­ma­ti­ke a zvý­šiť pri­pra­ve­nosť verej­nej sprá­vy v pra­xi. Pro­jekt v stre­du pred­sta­vil ana­ly­tik Glob­se­cu Daniel Milo a náčel­ník Gene­rál­ne­ho štá­bu Ozb­ro­je­ných síl (OS) SR gene­rál Daniel Zme­ko.
Ako pri­po­me­nul Milo, bez­peč­nost­ná situ­ácia sa zme­ni­la vo sve­te i na Slo­ven­sku.

„Čím ďalej sa využí­va­jú nevo­jen­ské spô­so­by dosa­ho­va­nia cie­ľov,” vysvet­ľu­je náčel­ník Gene­rál­ne­ho štá­bu OSSR.

Upo­zor­nil tiež na níz­ke pove­do­mie o hyb­rid­ných hroz­bách medzi pra­cov­ník­mi verej­nej sprá­vy. V toh­to­roč­nom pries­ku­me Glob­sec zis­til, že až 58 per­cent opý­ta­ných pra­cov­ní­kov verej­nej sprá­vy si mys­lí, že Slo­ven­sko nie je pri­pra­ve­né čeliť hyb­rid­ným hroz­bám a 47 per­cent účast­ní­kov nevie, ako by v prí­pa­de roz­siah­lych bez­peč­nost­ných inci­den­tov mali postu­po­vať.

Gene­rál Zme­ko ini­cia­tí­vu víta, pre OS SR je pod­ľa neho táto oblasť aktu­ál­na z via­ce­rých dôvo­dov. „Ozb­ro­je­né sily môžu byť cie­ľom hyb­rid­ných hro­zieb a záro­veň sú nástro­jom ako čeliť hyb­rid­ným hroz­bám,” hovo­rí. Pri­po­me­nul, že na Slo­ven­sku už bolo zria­de­né Veli­teľ­stvo Síl pre špe­ciál­ne ope­rá­cie. Cen­trum pre hyb­rid­né hroz­by záro­veň fun­gu­je pod hla­vič­kou Európ­skej únie aj v Hel­sin­kách.

Kurz v 12 lek­ciách pri­bli­žu­je, čo sú hyb­rid­né hroz­by a aká je ich his­tó­ria, pre­čo je Slo­ven­ská repub­li­ka zra­ni­teľ­ná, vysvet­ľu­je ich v kon­tex­te hyb­rid­nej bez­peč­nos­ti či extré­miz­mu. Lek­tor­mi sú odbor­ní­ci z verej­nej sprá­vy i mimo­vlád­ne­ho sek­to­ra, naprí­klad štát­ny tajom­ník Minis­ter­stva zahra­nič­ných vecí a európ­skych zále­ži­tos­tí SR Fran­ti­šek Ružič­ka, gene­rál Daniel Zme­ko, Ján Doboš z Národ­né­ho bez­peč­nost­né­ho úra­du či Kata­rí­na Klin­go­vá z Glob­se­cu.

Prog­ram je dostup­ný na pozván­ky na strán­ke www.hybridne.sk, oslo­ve­ní budú aj poli­caj­ti i voja­ci. Pro­jekt je finan­co­va­ný z Európ­ske­ho sociál­ne­ho fon­du v rám­ci Ope­rač­né­ho prog­ra­mu Efek­tív­na verej­ná sprá­va.

Zdroj:TASR