Pozostatky amerického pilota z druhej svetovej vojny sa vrátili domov po 75 rokoch

Pozos­tat­ky pilo­ta z dru­hej sve­to­vej voj­ny iden­ti­fi­ko­va­li 75 rokov po tom, čo jeho lie­tad­lo zostre­li­li nad Nemec­kom.

Uká­za­lo sa, že pozos­tat­ky pat­ria rodá­ko­vi z Ohia, mla­dé­mu pilo­to­vi Ste­ve­ovi Nagy­mu. Nagy mal 23 rokov, keď pilo­to­val bom­bar­dér B‑17G Fly­ing For­tress, kto­rý v augus­te 1944 zostre­li­li Nemci.

Okrem Nagy­ho sa na palu­be nachá­dza­la aj deväť­člen­ná posád­ka. Šty­ria z nich pre­ži­li dopad bom­bar­dé­ru a boli násled­ne zaja­tý nemec­ký­mi vojak­mi, ostat­ný vrá­ta­nie Nagy­ho pád lie­tad­la nepre­ži­li.

Agen­tú­ra Defen­ce POW/MIA Accoun­ting Agen­cy uvied­la, že pozos­tat­ky Nagy­ho boli zís­ka­né z cin­to­rí­na v Nemec­ku krát­ko po voj­ne, ale zosta­li neiden­ti­fi­ko­va­né. To sa zme­ni­lo, keď sa k ostat­kom zís­ka­li prí­stup ľudia z agen­tú­ry. Tí doká­za­li pozos­tat­ky iden­ti­fi­ko­vať. Poda­ri­lo sa to prov­na­ním chru­pu, antro­po­lo­gic­kou ana­lý­zou a DNA tes­ta­mi.

Pozos­tat­ky pilo­ta budú pocho­va­né v jeho rod­nom mes­te Lorain v ame­ric­kom štá­te Ohio.