Požiar na ruskej lietadlovej lodi si vyžiadal jednu obeť, ďalší námorník je nezvestný

Požiar na jedi­nej rus­kej lie­tad­lo­vej lodi vyžia­da­la jed­nu obeť. Ďal­ších 12 je zra­ne­ných. Lie­tad­lo­vú loď Admi­rál Kuz­ne­cov zachvá­til požiar v moto­ro­vom pries­to­re vo štvr­tok počas jeho opráv na arktic­kej základ­ni v Mur­man­sku.

Rus­ká štát­na agen­tú­ra TASS infor­mo­va­la o infor­mo­va­la o 12 zra­ne­ných oso­bách, osud jed­né­ho čle­na posád­ky je stá­le nezná­my a zostá­va nezvest­ný.

K neho­de doš­lo po pre­ru­še­ní dodáv­ky ener­gie, čo spô­so­bi­lo, že sa roz­pad­li čer­pad­lá na plá­va­jú­com suchom doku, kto­rý držal lie­tad­lo­vú loď. To spô­so­bi­lo, že kon­štruk­cia kles­la.

Dok, zná­my ako PD-50, bol jed­ným z naj­väč­ších plá­va­jú­cich suchých dokov na sve­te a naj­väč­ším v Rus­ku, meral 330 met­rov a vážil viac ako 80 000 ton.

Po pre­ru­še­ní pre­vádz­ky sa PD-50 rých­lo pono­ril, čo spô­so­bi­lo, že dva žeria­vy pad­li na palu­bu rus­kej lode, čím zane­cha­li otvor mera­jú­ci šty­ri krát päť met­rov.

Napriek neho­de a požia­ru rus­kí pred­sta­vi­te­lia trva­jú na tom, že naplá­no­va­né opra­vy sa neomeš­ka­jú a dokon­čia ich v roku 2021.

Lie­tad­lo­vá loď Admi­rál Kuz­ne­cov bola posta­ve­bá v roku 1985, do výzb­ro­je bola zara­de­ná v roki 1991, no plne funkč­ná je od roku 1995. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že loď mala nie­koľ­ko mien. Pôvod­ne sa vola­la Riga, násled­ne jej meno zme­ni­li na Leonid Brež­nev, na vodu sa vypla­vi­la ako Tbi­li­si, no nako­niec jej meno zme­ni­li v roku 1991 na dneš­né meno Admi­rál Kuz­ne­cov. V suchom doku je od júla 2018.

Dru­hý požiar ten­to rok

Kuz­ne­cov­ská neho­da je ten­to rok pri­naj­men­šom dru­hým smr­teľ­ným požia­rom rus­ké­ho námor­níc­tva. V júli pri požia­ri na palu­be rus­kej hlbin­nej ponor­ky AS-12 pre­zý­va­nej: Loša­rík zahy­nu­lo 14 ľudí. Tí sa údaj­ne zadu­si­li dymom. Pla­vid­lo pod­ľa ITAR-TASS vyko­ná­va­lo výskum v rus­kých teri­to­riál­nych vodách.

Rus­ko neskôr uvied­lo, že pod­rob­nos­ti o tej­to neho­de boli „štát­nym tajom­stvom“ a nepos­kyt­li ďal­šie infor­má­cie.

Zdroj:TASS