Požiar na americkej bojovej lodi si vyžiadal 21 zranených

Dvad­sať­je­den ľudí utr­pe­lo ľah­šie zra­ne­nia pri nedeľ­ňaj­šom požia­ri, kto­rý vypu­kol na ame­ric­kej oboj­ži­vel­nej bojo­vej lodi USS Bon­hom­me Richard kot­via­cej na vojen­skej základ­ni v mes­te San Die­go v ame­ric­kom štá­te Kali­for­nia. Infor­mo­va­li o tom agen­tú­ry AP a AFP s odvo­la­ním sa na ame­ric­ké médiá a ofi­ciál­ne zdro­je.

K výbu­chu na lodi USS Bon­hom­me Richard, kto­rá pod­stu­pu­je v prí­sta­ve údrž­bu, doš­lo v nede­ľu ráno pri­bliž­ne o 9.00 h miest­ne­ho času.

V čase vypuk­nu­tia požia­ru bolo na lodi pri­bliž­ne pri­bliž­ne 160 čle­nov posád­ky, kto­rých eva­ku­ova­li. Sedem­násť námor­ní­kov a čty­roch civi­lis­tov pre­viez­li do nemoc­ni­ce so zra­ne­nia­mi, kto­ré nie sú život ohro­zu­jú­ce.

Prí­či­na požia­ru nie je zatiaľ zná­ma. Požia­ru pred­chá­dza­la sil­ná expló­zia, uvied­la AFP.

Pod­ľa AP pla­me­ne vytvo­ri­li oblak čier­ne­ho dymu, kto­rý sa zja­vil nad San Die­gom.

Zdroj:Tasr