Potvrdené. Koronavírus je na Slovensku. Otca nakazil syn

Pacient, kto­ré­mu ako prvé­mu potvr­di­li na Slo­ven­sku náka­zu na nový koro­na­ví­rus, sa cíti už lep­šie. Zdá sa, že je u neho prie­beh ocho­re­nia ľah­ší. V pia­tok o tom infor­mo­val pre­mi­ér SR Peter Pel­leg­ri­ni (Smer-SD). Ubez­pe­čil, že ten­to 52-roč­ný pacient nenav­ští­vil urgent­ný prí­jem v Uni­ver­zit­nej nemoc­ni­ci Bra­ti­sla­va (UNB) a že ide sekun­dár­ny pre­nos ocho­re­nia. Pacient sa zrej­me naka­zil od svoj­ho syna, kto­rý nav­ští­vil Benát­ky, avšak ten nevy­ka­zu­je žiad­ne prí­zna­ky ocho­re­nia.

Pacient je momen­tál­ne hos­pi­ta­li­zo­va­ný na kli­ni­ke infek­to­ló­gie Uni­ver­zit­nej nemoc­ni­ce Bra­ti­sla­va (UNB) na Kra­má­roch. „Keď pocí­til prí­zna­ky, zamie­ril rov­no na túto kli­ni­ku, nebol v kon­tak­te s iný­mi pacient­mi nemoc­ni­ce,” ubez­pe­čil Pel­leg­ri­ni.

Hlav­ný hygie­nik SR Ján Mikas infor­mo­val, že v súčas­nos­ti sa rea­li­zu­je vyšet­ro­va­nie kon­tak­tov pacien­ta. „Vo vše­obec­nos­ti ide­me v pôvod­nom reži­me, bude­me sa sna­žiť zachy­tiť ďal­šie impor­to­va­né prí­pa­dy, kto­ré sa neda­jú vylú­čiť, situ­ácia je zvlád­nu­tá, opat­re­nia mie­ria k tomu, aby sme rizi­ká mini­ma­li­zo­va­li,” dopl­nil.

Pre­mi­ér ozná­mil, že v UNB sú zaká­za­né náv­šte­vy, nevy­lú­čil, že toto opat­re­nie bude pla­tiť aj v ostat­ných nemoc­ni­ciach. V pia­tok o 13.00 h má zasad­núť ústred­ný krí­zo­vý štáb na minis­ter­stve vnút­ra.

Ocho­re­nie sa pre­ja­vu­je naj­mä kaš­ľom, dýcha­vič­nos­ťou, horúč­kou, zápa­lom pľúc, v prí­pa­de kom­pli­ká­cií môže skon­čiť úmr­tím. Inku­bač­ný čas pri tom­to type koro­na­ví­ru­su je dva až 14 dní, prie­mer­ne šesť dní. Nový koro­na­ví­rus sa pre­ná­ša z člo­ve­ka na člo­ve­ka.

Na víru­so­vé ocho­re­nie COVID-19 neúčin­ku­jú anti­bi­oti­ká. Ove­re­ná očko­va­cia lát­ka zatiaľ neexis­tu­je. Lieč­ba je symp­to­ma­tic­ká. U ľudí infi­ko­va­ných novým koro­na­ví­ru­som sa zača­la pod­por­ná lieč­ba bež­ne dostup­ný­mi liek­mi, kto­rá zmier­ňu­je prí­zna­ky infek­cie, pri­bli­žu­je Úrad verej­né­ho zdra­vot­níc­tva (ÚVZ) SR.

Pre­mi­ér ešte vo feb­ru­ári vyhlá­sil, že Slo­ven­sko je na nový koro­na­ví­rus pri­pra­ve­né. Vo všet­kých regi­ó­noch fun­gu­jú nepretr­ži­te call cen­trá, posky­tu­jú­ce infor­má­cie týka­jú­ce sa situ­ácie na Slo­ven­sku, ale i odpo­rú­ča­nia pre oso­by, kto­ré sa vrá­ti­li, či sa chys­ta­jú do kra­jín, v kto­rých sa náka­za potvr­di­la. Rov­na­ko je k dis­po­zí­cii emai­lo­vá adre­sa novykoronavirus@uvzsr.sk.

Výskyt koro­na­ví­ru­su SARS-CoV‑2 hlá­si­li po rvý raz v decem­bri 2019 v čín­skom mes­te Wu-chan, met­ro­po­le pro­vin­cie Chu-pej. Vo sve­te k dneš­né­mu dňu zazna­me­na­lo 98.171 prí­pa­dov náka­zy novým koro­na­ví­ru­som, 3385 ľudí zomre­lo. V európ­skych kra­ji­nách bolo dote­raz 5544 potvr­de­ných prí­pa­dov, zomre­lo 159 ľudí. Naj­viac prí­pa­dov aj úmr­tí hlá­si Talian­sko.

Koro­na­ví­rus je nebez­peč­ný tým, že sa šíri z člo­ve­ka na člo­ve­ka vzduš­nou ces­tou, čo je naj­ťaž­šie kon­tro­lo­va­teľ­ný spô­sob šíre­nia infekč­nej náka­zy. Dôle­ži­té je dodr­žia­va­nia základ­ných hygie­nic­kých pra­vi­diel. Pokiaľ ide o pou­ží­va­nie rúšok a res­pi­rá­to­rov, má to pod­ľa ÚVZ SR význam u cho­rej oso­by s res­pi­rač­ným ocho­re­ním ale­bo u zdra­vej oso­by, kto­rá sa zdr­žu­je v blíz­kos­ti člo­ve­ka s res­pi­rač­ným ocho­re­ním.