Potvrdené. Irán priznal, že zostrelil ukrajinské lietadlo

Irán v sobo­tu pri­znal, že jeho armá­da „neúmy­sel­ne” zostre­li­la ukra­jin­ské doprav­né lie­tad­lo. Pri tra­gé­dii neďa­le­ko Tehe­rá­nu zahy­nu­lo v stre­du všet­kých 176 ľudí na palu­be. Infor­mo­va­la o tom agen­tú­ra AP s odvo­la­ním sa na štát­ne médiá.

Pod­ľa Irá­nu nešťas­tie spô­so­bi­la „ľud­ská chy­ba”. Pod­ľa vyhlá­se­nia, z kto­ré­ho cito­va­li štát­ne médiá, sa ukra­jin­ské lie­tad­lo omy­lom pova­žo­va­lo za „nepria­teľ­ský cieľ” po tom, ako zme­ni­lo smer k „cit­li­vé­mu vojen­ské­mu stre­dis­ku” irán­skych revo­luč­ných gárd. Pod­ľa prí­sluš­né­ho vyhlá­se­nia boli v tom čase Irán­ci „v sta­ve naj­vyš­šej poho­to­vos­ti”.

Vo vyhlá­se­ní sa ďalej uvá­dza, že zostre­le­nie lie­tad­la spô­so­bi­la „ľud­ská chy­ba”. Tehe­rán sa za tra­gé­diu ospra­vedl­nil s tým, že svo­je sys­té­my zmo­der­ni­zu­je, aby sa takým­to „chy­bám” v budúc­nos­ti zabrá­ni­lo. Uvie­dol tiež, že oso­by zod­po­ved­né za tra­gé­diu budú trest­ne stí­ha­né.

Irán­sky pre­zi­dent Hasan Rúhá­ní vyjad­ril v sobo­tu v mene svo­jej kra­ji­ny „hlbo­kú ľútosť” nad zostre­le­ním ukra­jin­ské­ho lie­tad­la, kto­ré ozna­čil za „obrov­skú tra­gé­diu a neod­pus­ti­teľ­nú chy­bu.”

„ ‚Ozb­ro­je­né sily po inter­nom vyšet­ro­va­ní dospe­li k záve­ru, že straš­nú havá­riu ukra­jin­ské­ho lie­tad­la a smrť 176 nevin­ných ľudí spô­so­bi­li rake­ty vypá­le­né v dôsled­ku ľud­skej chy­by,” napí­sal pre­zi­dent Rúhá­ní na Twit­te­ri.

Dodal, že vyšet­ro­va­nie pokra­ču­je s cie­ľom „iden­ti­fi­ko­vať a stí­hať túto tra­gé­diu a neod­pus­ti­teľ­nú chy­bu”.

Lie­tad­lo ukra­jin­skej letec­kej spo­loč­nos­ti Ukrai­ne Inter­na­ti­onal Air­li­nes (UIA) hava­ro­va­lo v stre­du krát­ko po štar­te z letis­ka v Tehe­rá­ne. Neho­du nikto nepre­žil.
Medzi obe­ťa­mi boli dva­ja Ukra­jin­ci a deväť ukra­jin­ských čle­nov posád­ky, 82 irán­skych obča­nov, naj­me­nej 57 Kana­ďa­nov, desať Švé­dov, šty­ria Afgan­ci, tra­ja Nemci a tra­ja Bri­ti. Kanad­ská vlá­da pôvod­ne ozná­mi­la, že pri neho­de zahy­nu­lo 63 jej obča­nov.

Spo­je­né štá­ty a Kana­da tvr­di­li, že pod­ľa špi­onáž­nych infor­má­cií Irán zasia­hol Boeing 737–800 letec­kej spo­loč­nos­ti UIA rake­tou, zrej­me omy­lom. Tehe­rán toto tvr­de­nie nie­koľ­ko dní odmie­tal.