Macron obhajuje kritiku NATO. Potrebný bol budíček, tvrdí

Fran­cúz­sky pre­zi­dent na stret­nu­tí s gene­rál­nym tajom­ní­kom NATO Jen­som Stol­ten­ber­gom obha­jo­val svo­je nedáv­ne vyhlá­se­nie, že Seve­ro­at­lan­tic­ká alian­cia zaží­va „moz­go­vú smrť”. Pod­ľa Mac­ro­na totiž spo­lu­prá­ca čle­nov alian­cie nepre­bie­ha stra­te­gic­kým spô­so­bom. Sprá­vu pri­nies­la AFP.

„Abso­lút­ne si sto­jím za vyslo­ve­ním tých­to pochyb­nos­tí, keď­že som pre­sved­če­ný, že bolo nezod­po­ved­né pokra­čo­vať v roz­ho­vo­roch o finanč­ných a tech­nic­kých zále­ži­tos­tiach vzhľa­dom na rizi­ká, kto­rým v súčas­nos­ti čelí­me,” pove­dal Mac­ron s tým, že „potreb­ný bol budí­ček”.

Pod­ľa Mac­ro­na musia vedú­ci pred­sta­vi­te­lia NATO dis­tu­to­vať o tom, ako mož­no zlep­šiť vzťa­hy s Rus­kom.  Ďalej vyhlá­sil, že štá­ty Európ­skej únie by mali byť súčas­ťou akých­koľ­vek roz­ho­vo­rov medzi Spo­je­ný­mi štát­mi a Rus­kom, kto­ré sa budú týkať novej doho­dy o obme­dze­ní jad­ro­vých rakiet stred­né­ho dole­tu.

Mac­ron pod­ľa agen­tú­ry Reuters uvie­dol, že Fran­cúz­sko neak­cep­tu­je mora­tó­rium týka­jú­ce sa rakiet stred­né­ho a krat­šie­ho dole­tu, kto­ré navrh­lo Rus­ko po tom, ako USA a Rus­ko v tom­to roku odstú­pi­li od Zmlu­vy o lik­vi­dá­cii rakiet stred­né­ho a krat­šie­ho dole­tu (INF) z roku 1987.

 

Zdroj:TASR