Postsilvestrovské správy: Ako sa kamuflujú v Európe?

Už je po Sil­ves­tri a pre nie­ko­ho sa začal kru­tý Nový rok. V redak­cii Defen­ce News sme sa teda pozre­li na to, ako sa mas­ku­jú v Euró­pe. To môže byť veľ­mi prak­tic­ké prá­ve po sil­ves­trov­skej noci, keď sa člo­vek nesprá­val dva krát spo­lo­čen­sky pri­me­ra­ne a ide sa od han­by pre­pad­núť.

Zau­jí­ma­vos­ťou je, že aktu­ál­ne skôr výcho­do­európ­ske kra­ji­ny, vrá­ta­ne Slo­ven­ska, pou­ží­va­jú digi­tál­ny vzor vychá­dza­jú­ci z kanad­ské­ho vzo­ru CADPAT, kto­rý sa po prvý­krát obja­vil v roku 2002.

Slo­ven­sko zavá­dza­lo aktu­ál­ny mas­ko­va­cí vzor od roku 2007 a aj pre­to sa volá vz. 2007. Pred­tým mali slo­ven­skí voja­ci vo výstro­ji „mas­ká­če” vzor 95 ame­ric­ké­ho typu wood­land s fran­cúz­skou fareb­nou inšpi­rá­ci­ou, kto­rú voja­ci tej­to kra­ji­ny pou­ží­va­jú dote­raz.