Poľský generál sa nakazil v Nemecku koronavírusom. Všetci z konferencie sú v karanténe

Gene­rál poľ­ských ozb­ro­je­ných síl Jaros­law Mika bol pozi­tív­ne tes­to­va­ný na nový koro­na­ví­rus po tom, ako sa zúčast­nil na vojen­skej kon­fe­ren­cii v Nemec­ku. Infor­mo­va­lo o tom v uto­rok na Twit­te­ri poľ­ské minis­ter­stvo obra­ny.

Gene­rál sa cíti dob­re a oso­by, kto­ré sa spo­lu s ním zúčast­ni­li na kon­fe­ren­cii, sú v karan­té­ne, doda­lo minis­ter­stvo. Poľ­sko má pod­ľa minis­ter­stva zdra­vot­níc­tva dote­raz 20 potvr­de­ných prí­pa­dov náka­zy koro­na­ví­ru­som. Dva naj­nov­šie prí­pa­dy boli hlá­se­né z mes­ta Tešín ležia­ce­ho na juho­zá­pa­de Poľ­ska.

Prvý prí­pad náka­zy sa v Poľ­sku obja­vil 4. mar­ca. Pacien­ta po návra­te z Nemec­ka hos­pi­ta­li­zo­va­li v nemoc­ni­ci v mes­te Zie­lo­na Góra, pri­po­me­nu­la poľ­ská agen­tú­ra PAP.

Zdroj:TASR