Poľsko kúpi 32 najnovších stíhačiek F‑35

Poľ­sko pod­pí­še zmlu­vu v hod­no­te 4,6 miliar­dy dolá­rov na nákup 32 stí­ha­čiek F‑35 pia­tej gene­rá­cie od Spo­je­ných štá­tov. V pon­de­lok to ozná­mil poľ­ský minis­ter obra­ny Mariusz Blaszc­zak, kto­ré­ho cito­va­la tla­čo­vá agen­tú­ra DPA.

Zmlu­vu pod­pí­šu v pia­tok 31. janu­ára v mes­te Dęb­lin na rie­ke Vis­la, kto­ré je hlav­nou výcvi­ko­vou loka­li­tou pilo­tov v Poľ­sku, uvie­dol minis­ter na Twit­te­ri.

Ame­ric­ký výrob­ca stí­ha­čiek Lock­he­ed Mar­tin infor­mo­val, že prvé lie­tad­lá by moh­li Poľ­sku doru­čiť v roku 2024, ako napí­sa­la poľ­ská tla­čo­vá agen­tú­ra PAP.

Minu­lé leto, keď Agen­tú­ra pre spo­lu­prá­cu v oblas­ti obran­nej bez­peč­nos­ti schvá­li­la pre­daj poľ­ských stí­ha­čiek, sa odha­do­va­lo, že kon­trakt by stál oko­lo 6,5 miliárd dolá­rov.

Poľ­sko však túto cenu zní­ži­lo na 4,6 miliar­dy dolá­rov, uvá­dza minis­ter obra­ny Mariusz Blaszc­zak v twe­e­te.

Naj­nov­šie F‑35 posil­nia poľ­ské letec­tvo, kto­ré v súčas­nos­ti pre­vádz­ku­je flo­ti­lu lie­ta­diel F‑16 a star­ších Mig-29s a Su-22s. Prá­ve star­šie lie­tad­lá z býva­lé­ho Soviet­ske­ho zvä­zu sa majú nahra­diť lie­tad­lom F‑35, čo dáva poľ­ským vzduš­ným silám väč­šiu koope­rá­ciu so spo­jen­ca­mi NATO.

Zdroj:TASR