Polícia zrušila obvinenie Jaroslava Naďa

Jaroslav Naď

Vyšet­ro­va­teľ Národ­nej kri­mi­nál­nej agen­tú­ry dnes zru­šil obvi­ne­nie Jaro­sla­va Naďa. Hlav­ný sve­dok upra­vil svo­ju výpo­veď počas úko­nov po vzne­se­ní obvi­ne­nia, a tým eli­mi­no­val úmy­sel zavi­ne­nia. Infor­mu­je o tom Polí­cia Slo­ven­skej repub­li­ky na svo­jej face­bo­oko­vej strán­ke.

Jaro­slav Naď (OĽa­NO) bol 19. novem­bra obvi­ne­ný z trest­né­ho činu ohro­zo­va­nia uta­jo­va­nej sku­toč­nos­ti. Pod­ľa vyšet­ro­va­te­ľa mal Naď žia­dať uta­jo­va­né sku­toč­nos­ti na ochra­nu záuj­mov Slo­ven­skej repub­li­ky a násled­ne ich vyzra­diť ďal­ším oso­bám. Trest­né­ho činu sa mal dopus­tiť otáz­kou súvi­sia­cu s kau­zou býva­lé­ho dôs­toj­ní­ka rus­kej roz­vied­ky GRU Ser­ge­ja Skri­pa­ľa, kto­rú polo­žil nie­ko­mu z „bez­peč­nost­né­ho pro­stre­dia“. Odpo­veď nedos­tal.

Za ozna­mo­va­te­ľa údaj­ných trest­ných činov ozna­čil Naď šéfa Vojen­ské­ho spra­vo­daj­stva Jána Bal­cia­ra. Ten naň­ho podal ešte jed­no trest­né ozná­me­nie, kto­ré sa týka jeho nie­kdaj­šie­ho pod­ni­ka­nia. Vojen­ské spra­vo­daj­stvo malo Naďa aj odpo­čú­vať. Z toh­to odpo­čú­va­nia však pod­ľa Naďa a Lip­ši­ca nevziš­la žiad­na trest­no­práv­na sku­toč­nosť.

Pod­ľa poslan­ca Ľubo­mí­ra Gal­ka obsa­hu­je spis na Jaro­sla­va Naďa klam­stvá. Gal­ko to uvie­dol vo štvr­tok po roko­va­ní výbo­ru pre kon­tro­lu Vojen­ské­ho spra­vo­daj­stva. V spi­se sa spo­mí­na stret­nu­tie Naďa s Gal­kom a ďal­ší­mi ľuď­mi, Gal­ko však toto stret­nu­tie popie­ra.

Par­la­ment­ný výbor pre kon­tro­lu Vojen­ské­ho spra­vo­daj­stva, kto­rý sa zaobe­ral Naďom, bol pre­ru­še­ný a pokra­čo­vať bude v decem­bri.

Polí­cia zru­ši­la obvi­ne­nie Naďa, lebo pod­ľa nej hlav­ný sve­dok zme­nil výpo­veď.

ZRUŠENÉ OBVI­NE­NIE­Vy­šet­ro­va­teľ NAKA dnes zru­šil auto­re­me­dú­rou obvi­ne­nie J. N. Počas úko­nov po vzne­se­ní obvi­ne­nia upra­vil hlav­ný sve­dok svo­ju výpo­veď. Tým eli­mi­no­val úmy­sel zavi­ne­nia.

Uve­rej­nil pou­ží­va­teľ Polí­cia Slo­ven­skej repub­li­ky Pia­tok 29. novem­bra 2019

Zdroj:TASR