Polícia chystá mobilnú aplikáciu. Zatiaľ iba pre Bratislavu

Polí­cia budú­ci rok plá­nu­je spus­tiť špe­ciál­nu mobil­nú apli­ká­ciu, kto­rá by moh­la spus­tiť takz­va­ný tichý alarm a pri­vo­lať tak poli­caj­tov na mies­to činu. Polí­cia o tom infor­mo­va­la na svo­jej face­bo­oko­vej strán­ke.

„Pri­pra­vo­va­ná mobil­ná apli­ká­cia ponúk­ne obča­nom bez­peč­nost­né tla­čid­lo, pro­stred­níc­tvom kto­ré­ho budú môcť pri­vo­lať hliad­ku na mies­to trest­né­ho činu v prí­pa­doch, ak by úst­ny tele­fo­nát na lin­ku čís­lo 158 pred­sta­vo­val rizi­ko pre ich bez­peč­nosť,” uvie­dol pre­zi­dent poli­caj­né­ho zbo­ru Milan Lučan­ský.

Ako dodal, tak spus­te­nie „alar­mu” je využi­teľ­né naprí­klad v prí­pa­doch domá­ce­ho nási­lia ale­bo pri násil­nos­tiach na uli­ci. „Apli­ká­cia tak­tiež otvo­rí mož­nos­ti pre nás veľ­mi dôle­ži­tým oso­bám – sved­kom trest­nej čin­nos­ti,” dodal Lučan­ský.

Pod­ľa vyjad­re­ní polí­cie, na pro­jek­te pra­cu­jú od polo­vi­ce roka 2019, pri­čom jej spus­te­nie plá­nu­jú už na začiat­ku roka roka 2020. Pilot­ná fáza apli­ká­cie bude dostup­ná pre úze­mie Bra­ti­sla­vy. V hlav­nom mes­te ju plá­nu­jú tes­to­vať. Až po tom ju chcú roz­ší­riť na celé Slo­ven­sko.

Tech­nic­ké detai­ly a kom­plet­nú fun­kci­ona­li­tu plá­nu­je polí­cia zve­rej­niť až po spus­te­ní apli­ká­cie.

V budúc­nos­ti počí­ta­jú s tým, že apli­ká­cia bude zobra­zo­vať v mobi­le aj rôz­ne upo­zor­ne­nia prá­ve od polí­cie. Ako naprí­klad tero­riz­mus, streľ­ba, či prí­rod­ná kata­stro­fa.

Apli­ká­cia má byť bez­plat­ná pre oba hlav­né ope­rač­né sys­té­my mobil­ných tele­fó­nov – Andro­id aj iOS.