Policajtom budú pri zabezpečení poriadku pomáhať aj vojaci

Poli­caj­tom budú v súčas­nej situ­ácii ovplyv­ne­nej šíre­ním nové­ho koro­na­ví­ru­su pomá­hať pri zabez­pe­če­ní verej­né­ho poriad­ku aj voja­ci. Návrh na den­né vyčle­ne­nie do 500 prí­sluš­ní­kov Ozb­ro­je­ných síl SR na posil­ne­nie Poli­caj­né­ho zbo­ru (PZ) v stre­du schvá­li­la vlá­da. „Sily a pros­tried­ky PZ už nepos­ta­ču­jú na plne­nie všet­kých opat­re­ní, kto­ré tre­ba pri­jať na zabez­pe­če­nie verej­né­ho poriad­ku v súvis­los­ti s opat­re­nia­mi v boji pro­ti nové­mu koro­na­ví­ru­su,” ozrej­mi­li pred­kla­da­te­lia návrhu – minis­ter­ka vnút­ra SR Deni­sa Sako­vá (Smer-SD) a minis­ter obra­ny Peter Gaj­doš (SNS), využi­tie zákon­nej mož­nos­ti vyčle­ne­nia pro­fe­si­onál­nych voja­kov na pomoc polí­cii.

„Voja­ci budú pod­ľa potre­by a aktu­ál­ne­ho vývo­ja situ­ácie nasa­dzo­va­ní do spo­loč­ných hlia­dok s prí­sluš­ník­mi polí­cie naj­mä na hra­nič­ných prie­cho­doch na von­kaj­šej hra­ni­ci s Ukra­ji­nou a býva­lých hra­nič­ných prie­cho­doch na vnú­tor­nej hra­ni­ci s Maďar­skom, Rakús­kou repub­li­kou, Čes­kou repub­li­kou a Poľ­skou repub­li­kou s cie­ľom pri­jí­ma­nia opat­re­ní voči ces­tu­jú­cim, kto­rí pri­chá­dza­jú na úze­mie Slo­ven­skej repub­li­ky,” infor­mo­va­li.

„Ich nasa­de­nie bude mož­né aj na zabez­pe­če­nie verej­né­ho poriad­ku v súvis­los­ti s opat­re­nia­mi v boji pro­ti nové­mu koro­na­ví­ru­su na celom úze­mí SR, ak to bude potreb­né,” doda­li. Pri­ja­té opat­re­nie má plat­nosť do kon­ca roka 2020.