Policajti dostanú odmeny, ministerstvo vnútra tají aké

Por­tál Defen­ce News sa ešte minu­lý týž­deň vo štvr­tok pýtal oboch silo­vých rezor­tov – vnút­ra aj obra­ny – aké kon­co­roč­né odme­ny plá­nu­jú vyplá­cať svo­jim prí­sluš­ní­kom. Ani jed­no minis­ter­stvo neod­po­ve­da­lo na kon­krét­ne otáz­ky, naprí­klad pod­ľa aké­ho vzor­ca sa odme­ny pri­de­ľu­jú. Minis­ter­stvo obra­ny však aspoň pri­zna­lo, že budú vyplá­cať odme­ny v prie­mer­nej výš­ke zhru­ba 700 eur. Rezort vnút­ra odmie­tol odpo­ve­dať aj na to.

„Minis­ter­stvo vnút­ra bude v roku 2019 vyplá­cať svo­jim zamest­nan­cov kon­co­roč­né odme­ny. O ich vypla­te­ní roz­hod­la minis­ter­ka vnút­ra,“ priš­la odpo­veď z tla­čo­vé­ho odbo­ru na otáz­ky z 28. novem­bra. Ako ďalej doda­li, tak chce­li oce­niť prá­cu tých, kto­rí si svo­ju prá­cu vyko­ná­va­li sve­do­mi­to a dob­re, a na stra­ne dru­hej moti­vo­vať zamest­nan­cov rezor­tu vnút­ra byť ešte aktív­nej­ší.

Odme­ny majú dostať poli­caj­ti, civil­ní zamest­nan­ci rezor­tu, hasi­či, hor­skí záchra­ná­ri. Na otáz­ky ohľa­dom cel­ko­vých nákla­dov na odme­ny, spô­so­bu výpoč­tu, či prie­mer­nú výš­ku odme­nu minis­ter­stvo vnút­ra neod­po­ve­da­lo.

„Odme­ny budú vypla­te­né zo mzdo­vých pros­tried­kov, kto­ré sa ušet­ri­li z dôvo­du neob­sa­de­ných tabuľ­ko­vých miest a prá­ce­ne­schop­nos­tí, ako aj z refun­dá­cií z fon­dov EÚ,“ uzav­re­lo minis­ter­stvo vnút­ra.

Minis­ter­stvo obra­ny vče­ra kon­šta­to­va­lo, že ploš­ne vypla­tia 14. plat v prie­mer­nej výš­ke zhru­ba 700 eur, keď­že na kon­co­roč­né odme­ny pre zhru­ba 20 000 ľudí vyčle­ni­lo 14 000 000 eur.

Poli­caj­tom, ale aj voja­kom sa od prvé­ho janu­ára 2020 zvy­šu­jú základ­né pla­ty o desať per­cent. Roz­hod­li tom poslan­ci NR SR v rám­ci schvá­le­né­ho záko­na o štát­nom roz­poč­te.