Policajti dokončujú prezbrojenie, ktoré začal Kaliňák

Polícia dostane namiesto pištolí CZ rakúsky Glock (úplne hore)

Minis­ter­stvo vnút­ra do kon­ca toh­to roka kom­plet­ne pre­zb­ro­jí všet­kých poli­caj­tov. V súčas­nos­ti sa zbra­ne pod­ľa minis­ter­stva vnút­ra odo­vzdá­va­jú posled­ným poli­caj­tom. Pred ostrým nasa­de­ním musia ešte poli­caj­ti prejsť teore­tic­kým ale aj prak­tic­kým pre­ško­le­nín na nové typy piš­to­lí.

Pod­ľa minis­ter­ky vnút­ra Deni­sy Sako­vej poli­caj­ti mali dote­raz už zasta­ra­nú výzb­roj. „Od roku 1991 boli vyzb­ro­je­ní piš­to­ľou CZ 82. Po 25 rokoch vo výko­ne služ­by však doš­lo k ich znač­né­mu opot­re­be­niu, pre kto­ré bolo nevy­hnut­né zabez­pe­čiť poli­caj­tom nové kva­lit­né zbra­ne,“ uvied­la Sako­vá.

Rezort vnút­ra nakú­pil zása­ho­vé zbra­ne Glock 17 4Gen v počte viac ako 17-tisíc kusov s prí­slu­šen­stvom. Tak­tiež piš­to­le CZ P‑07 DUTY s prí­slu­šen­stvom v počte viac ako 8‑tisíc kusov a CZ 2075 RAMI v počte tisíc kusov.

Pod­ľa zve­rej­ne­nej zmlu­vy jeden kus piš­to­le Glock 17 4Gen sto­jí 348 eur, čo pri 17 000 kusoch pred­sta­vu­je nákla­dy iba na ten­to typ 5,9 mili­ó­na eur. Na kaž­dú zbraň sa počí­ta s dvo­mi zásob­ník­mi po 10,6 eura, teda ďal­ších 360 000 eur. K tomu je však potreb­né pri­po­čí­tať mie­rid­lá ale aj puzdrá po cca 100 eur.

Čes­ká zbro­jov­ka Uher­ský Brod dodá­va svo­je piš­to­le za veľ­mi podob­nú cenu, a to v prie­me­re 342 eur za kus.

„Pre­zb­ro­je­ním sa poli­caj­ný zbor zara­dil medzi vyspe­lé kra­ji­ny, kto­rých poli­caj­ti sú vyzb­ro­je­ní moder­ný­mi a kva­lit­ný­mi krát­ky­mi zbra­ňa­mi spĺňa­jú­ci­mi najp­rís­nej­šie kri­té­ria. Efek­ti­vi­ta rie­še­nia vznik­nu­tých krí­zo­vých situ­ácií, pri kto­rých je nut­né pou­žiť zbraň, ako aj osob­ná bez­peč­nosť zasa­hu­jú­ce­ho poli­caj­ta sa dosta­la na poža­do­va­nú úro­veň,“ doda­la minis­ter­ka vnút­ra.

„Novo­za­ve­de­né zbra­ne sú kva­lit­nej­šie, majú níz­ku hmot­nosť, moder­nej­šiu kon­štruk­ciu, vyš­šiu kapa­ci­tu zásob­ní­ku a sú vo výkon­nej­šom kalib­re 9 mm Luger. Ovlá­da­cie prv­ky majú lep­šie ergo­no­mic­ké vlast­nos­ti. Spo­ľah­li­vosť, pres­nosť, tech­nic­ká život­nosť a kon­štruk­cia bez­peč­nost­ných prv­kov novo­za­ve­de­ných zbra­ní je nepo­rov­na­teľ­ná s CZ 82,“ skon­šta­to­val ria­di­teľ odbo­ru výcvi­ku Pre­zí­dia PZ Milan Šagát.

Zmlu­va tes­ne pred voľ­ba­mi

Rám­co­vú zmlu­vu (decem­ber 2015) a prvé dodáv­ky piš­to­lí Glock za 6,5 mili­ó­na eur pod­pí­sa­li na minis­ter­stve vnút­ra pod vede­ním Rober­ta Kali­ňá­ka (Smer-SD) iba tri týžd­ne pred par­la­ment­ný­mi voľ­ba­mi v roku 2016. Rám­co­vú doho­du popí­sa­lo v decem­bri 2015 minis­ter­stvo vnút­ra aj s výrob­com piš­to­lí CZ – Čes­kou zbro­jor­kou Uher­ský Brod, no k reál­ne­mu plne­niu zmlu­vy doš­lo až o dva roky neskôr.

Od popí­sa­nia rám­co­vých zmlúv Glock dodal zbra­ne a prí­slu­šen­stvo pre minis­ter­stvo vnút­ra v cel­ko­vej hod­no­te 6,8 mili­ó­na eur. Čes­ká zbro­jov­ka pre zme­nu doda­la piš­to­le s prí­slu­šen­stvom v sume 3,7 mili­ó­na eur. Cel­ko­vo tak pre­zb­ro­je­nie poli­caj­né­ho zbo­ru, kto­ré naplá­no­va­lo minis­ter­stvo vnút­ra pod vede­ním Kali­ňá­ka dosiah­lo dote­raz nákla­dy viac ako desať mili­ó­nov eur.