Policajná papuča je verejný činiteľ. Neoplatí sa demontovať

Para­gra­fy záko­nov majú rôz­ne úska­lia. Vedel by o tom hovo­riť 42-roč­ný Trnav­čan. Ten dostal na par­ko­vis­ku vo Veľ­kom Mede­ri od mest­skej polí­cie tzv. papu­ču za to, že neodô­vod­ne­ne blo­ko­val mies­to pre náv­štev­ní­kov polik­li­ni­ky. Muž však blo­ko­va­cie zaria­de­nie pod­ľa infor­má­cií kraj­skej poli­caj­nej hovor­ky­ne v Trna­ve Márie Lin­ke­šo­vej aj s kole­som odmon­to­val a na rezerv­nom kole­se chcel na aute odísť. Teraz je obvi­ne­ný z pre­či­nu úto­ku na orgán verej­nej moci.

„Muž si nevši­mol, že mest­skí poli­caj­ti zosta­li na par­ko­vis­ku, a tak ho vzá­pä­tí zasta­vi­li. Vodič sa k demon­tá­ži zaria­de­nia pri­znal, navy­še pri­šiel aj o osved­če­nie o evi­den­cii vozid­la. Na svo­jom aute totiž pou­ží­val takz­va­né pre­prav­né znač­ky. Namies­to poku­ty, kto­rá mu hro­zi­la za prie­stu­pok v dopra­ve za par­ko­va­nie, za kto­rý zákon ukla­dá v blo­ko­vom kona­ní maxi­mál­nu sumu 150 eur, teraz čelí trest­né­mu stí­ha­niu. Za odstrá­ne­nie blo­ko­va­cie­ho zaria­de­nia zákon ukla­dá trest­nú sadz­bu od troch do osem rokov,” uvied­la hovor­ky­ňa.

Poli­caj­ná papu­ča je v zmys­le záko­na pre­ja­vom štát­nej moci a z pohľa­du záko­na sa tak útok resp. jej poško­de­nie je rov­na­ké, ako keby zaú­to­čil ale­bo zra­nil verej­né­ho čini­te­ľa.

Pred štyr­mi rok­mi súd za to isté odsú­dil Mar­tin­ča­na (24) na roč­né väze­nie s pod­mie­neč­ným odkla­dom na dva roky. Trest dostal na úpl­ne spod­nej hra­ni­ci trest­nej sadz­by.

Zdroj:TASR