Podpis dohody o obrannej spolupráci s USA sa očakáva 3. februára

Pod­pis doho­dy o obran­nej spo­lu­prá­ci medzi Slo­ven­skou repub­li­kou a Spo­je­ný­mi štát­mi ame­ric­ký­mi sa oča­ká­va vo štvr­tok 3. feb­ru­ára. Do USA pre­to vyces­tu­je slo­ven­ská dele­gá­cia na čele s mini­strom obra­ny Jaro­sla­vom Naďom (OĽANO) a mini­strom zahra­nič­ných vecí Iva­nom Kor­čo­kom (nomi­nant SaS). TASR o tom infor­mo­va­la hovor­ky­ňa Minis­ter­stva obra­ny (MO) SR Mar­ti­na Kovaľ Kakaš­čí­ko­vá.

„Sme veľ­mi vďač­ní všet­kým zod­po­ved­ným ľuďom a poli­ti­kom, kto­rí si uve­do­mu­jú opod­stat­ne­nie a potre­bu tej­to doho­dy pre užšiu spo­lu­prá­cu s naším stra­te­gic­kým par­tne­rom v oblas­ti obra­ny a bez­peč­nos­ti. Je to zod­po­ved­ný krok a sil­ný odkaz o sme­ro­va­ní Slo­ven­ska,“ uvie­dol Naď.

Minis­ter záro­veň odmie­tol spá­ja­nie roko­va­ní a sch­va­ľo­va­nia zmlu­vy s aktu­ál­nou situ­áci­ou na hra­ni­ciach Ukra­ji­ny a Rus­kej fede­rá­cie. „Súčas­né zne­nie doho­dy o spo­lu­prá­ci v oblas­ti obra­ny je výsled­kom nie­koľ­ko­roč­ných expert­ných roko­va­ní oboch strán, kto­rý pri­pra­vo­va­li odbor­ní­ci z via­ce­rých rezor­tov viac ako šty­ri roky,“ vysvet­lil.

Pod­pis doho­dy je pod­ľa minis­tra zahra­nič­ných vecí SR vyjad­re­ním záuj­mu USA a SR spo­lu­pra­co­vať v oblas­ti obra­ny za oboj­stran­ne dohod­nu­tých pod­mie­nok. „Zapa­dá to do úsi­lia našich ozb­ro­je­ných síl zvý­šiť obra­ny­schop­nosť SR a NATO,” uvie­dol.

Oba­ja minis­tri dekla­ru­jú, že doho­da plne rešpek­tu­je suve­re­ni­tu SR, ústa­vu a práv­ny poria­dok SR. Odmie­ta­jú, že by vytvá­ra­la pred­po­klad stá­lej prí­tom­nos­ti USA ale­bo umiest­ne­nie jad­ro­vých zbra­ní na úze­mí SR. „Dez­in­for­mač­ná kam­paň, kto­rá spre­vá­dza doho­du, je inten­zív­na a sme­ru­je na tie naj­sil­nej­šie ľud­ské emó­cie. Toto stra­še­nie je úpl­ne zby­toč­né,“ vyhlá­sil Naď.

Uzav­re­tie doho­dy o spo­lu­prá­ci v oblas­ti obra­ny vlá­dy SR a USA už odsú­hla­si­la vlá­da a Bez­peč­nost­ná rada SR. Po pod­pi­se doku­men­tu na zákla­de spl­no­moc­ne­nia hla­vy štá­tu ho musí ešte odo­briť Národ­ná rada SR. Potreb­ná je tiež rati­fi­ká­cia pre­zi­dent­kou. Zmlu­va by mala umož­niť ame­ric­kým ozb­ro­je­ným silám využí­vať vojen­ské letis­ká Malac­ky-Kuchy­ňa a Sliač, prí­pad­ne iné dohod­nu­té zaria­de­nia a pries­to­ry. Slo­ven­sko ich má posky­to­vať bez nájom­né­ho. Doho­da by mala pla­tiť desať rokov. Potom zostá­va plat­ná ale­bo ju mož­no vypo­ve­dať s roč­nou výpo­ved­nou leho­tou.

Opo­zí­cia zmlu­vu kri­ti­zu­je a hovo­rí o vytvá­ra­ní ame­ric­kých vojen­ských základ­ní na Slo­ven­sku, pri­bli­žo­va­ní ame­ric­kých voj­sk k rus­kej hra­ni­ci a oklieš­ťo­va­ní kom­pe­ten­cií našich štát­nych orgá­nov.

(Zdroj: TASR, Foto: TASR – Pavol Zachar)
Všet­ky prá­va vyhra­de­né. Pub­li­ko­va­nie ale­bo ďal­šie šíre­nie správ a foto­gra­fií zo zdro­jov TASR je bez pred­chá­dza­jú­ce­ho písom­né­ho súhla­su TASR poru­še­ním autor­ské­ho záko­na.