Podozrivých zo zabitia na Námestí SNP chytili v Maďarsku

Polí­cia po šty­roch dňoch vypát­ra­la, zadr­ža­la a už aj obvi­ni­la dvo­j­icu Srbov zo zabi­tia ďal­šie­ho srb­ské­ho obča­na – Niko­lu (22). Oboch obvi­ni­li obvi­ne­ní zo zlo­či­nu zabi­tia spá­cha­né­ho for­mou spo­lu­pá­cha­teľ­stva. Zadr­ža­li ich v Maďar­sku. Tre­tie­ho muža, obča­na Mace­dón­ska, zatiaľ neob­vi­ni­li. Polí­cia o tom infor­mu­je na sociál­nej sie­ti.

„V spo­lu­prá­ci s Národ­nou ústred­ňou Inter­pol a polí­ci­ou Maďar­skej repub­li­ky boli zadr­ža­ní dva­ja muži podoz­ri­ví z úto­ku na Srba, ku kto­ré­mu doš­lo v sko­rých ran­ných hodi­nách 8. decem­bra pred budo­vou Hlav­nej pošty v Bra­ti­sla­ve,“ spres­ňu­je polí­cia.

Tá sa záro­veň poďa­ko­va­la verej­nos­ti za zdie­ľa­nie poli­caj­né­ho videa, kto­ré sa tak dosta­lo až do zahra­ni­čia, kde doká­za­li podor­zi­vých iden­ti­fi­ko­vať, a tak význam­ne pomôcť pri ich hľa­da­ní a násled­nom zadr­ža­ní.

Dva­ja Srbi boli obvi­ne­ní v neprí­tom­nos­ti, zatiaľ čo sa vyko­ná­va­jú úko­ny na vyda­nie obvi­ne­ných z Maďar­ska. Zadr­ža­ní boli na zákla­de európ­ske­ho zatý­ka­cie­ho roz­ka­zu, kto­rý vydal Okres­ný súd Bra­ti­sla­va I.

Tre­tie­ho podoz­ri­vé­ho muža, obča­na Mace­dón­ska, zadr­ža­li na úze­mí Slo­ven­ska. Ten zatiaľ obvi­ne­ný nebol. V prí­pa­de prá­vo­plat­né­ho odsú­de­nia hro­zí obvi­ne­ným trest odňa­tia slo­bo­dy vo výš­ke sied­mich až desia­tich rokov.

Zdroj:TASR, FB