Počet obetí prešovského výbuchu plynu stúpol na sedem. Jeden človek je stále nezvestný

Piat­ko­vý výbuch ply­nu v pre­šov­skej bytov­ke si vyžia­dal sedem obe­tí, jed­na oso­ba je nezvest­ná. Po zasad­nu­tí krí­zo­vé­ho štá­bu to potvr­dil ria­di­teľ Kraj­ské­ho ria­di­teľ­stva Hasičs­ké­ho a záchran­né­ho zbo­ru (HaZZ) v Pre­šo­ve Ján Goliaš.

Plyn vybu­chol v pia­tok na polud­nie v jed­nom z bytov v 12-pod­laž­nej bytov­ke. Hasi­či zasa­ho­va­li celú noc, požiar zlik­vi­do­va­li v sobo­tu ráno o ôsmej hodi­ne. Svo­je domo­vy muse­li opus­tiť oby­va­te­lia via­ce­rých oko­li­tých domov. Hase­nie kom­pli­ko­va­la naru­še­ná sta­ti­ka a spad­nu­té scho­dis­ko vo vyš­ších poscho­diach. Hasi­či tak bojo­va­li pro­ti ohňu iba z von­ku. Tam však kom­pli­ko­va­li prí­stup pane­ly, kto­ré tla­ko­vá vlna vystre­li­la na uli­cu.

„Momen­tál­ne hľa­dá­me ešte posled­ných už asi nebo­hých s tým, že je nasa­de­ná výš­ko­vá tech­ni­ka z dvoch strán. Jed­na z hasičs­kej sta­ni­ce v Pre­šo­ve, dru­há z Košíc. Momen­tál­ne tam pra­cu­je 13 prí­sluš­ní­kov. Ďal­šiu pomoc zatiaľ nepot­re­bu­je­me. Je pri­pra­ve­ný tím na vyhľa­dá­va­nie zava­le­ných osôb, ale keď­že budo­va nie je bez­peč­ná, tak ho tam nepus­tí­me. Pod­ľa infor­má­cií vie­me urči­te o jed­nej nezvest­nej oso­be,” uvie­dol Goliaš s tým, že cel­ko­vo si výbuch ply­nu vyžia­dal sedem obe­tí a jed­na oso­ba je nezvest­ná.

Prí­či­nu požia­ru pod­ľa jeho slov rie­ši vyšet­ro­va­cí tím. „Urči­te bude súvi­sieť s pre­ráb­kou ply­nu,” skon­šta­to­val Goliaš. Ako pove­dal, prá­cu hasi­čom kom­pli­ko­va­lo par­ko­va­nie áut na síd­lis­ku. Rov­na­ko boli prob­lé­mom i sta­veb­né úpra­vy v dot­knu­tom byto­vom dome.

„So sta­veb­ný­mi úpra­va­mi na byto­vom dome v roku 2017 hasi­či nesú­hla­si­li. Boli tam poru­še­né nie­kto­ré pred­pi­sy. Moh­lo to spô­so­biť pád scho­dis­ka, cez kto­ré sme nemoh­li ľudí eva­ku­ovať,” zdô­raz­nil Goliaš.

Byto­vý dom je pod­ľa jeho slov odsú­de­ný na zánik. „Na mies­te sú od piat­ka veče­ra sta­ti­ci. Potre­bu­je­me zho­diť mini­mál­ne jed­no poscho­die, kto­ré ohro­zu­je ostat­né blo­ky a uvi­dí­me postup­ne ako níz­ko bude­me musieť ísť so zha­dzo­va­ním pod­la­ží,” vysvet­lil ria­di­teľ kraj­ských hasi­čov.

Opro­ti piat­ku tak počet obe­tí stú­pol o dve. Na mies­te zasho­va­li aj ozb­ro­je­né sily, kto­ré pomá­ha­li ostat­ným záchra­nár­skym zlož­kám pri odstra­ňo­va­ní násled­kov tra­gé­die. Voja­ci okrem ľudí poskyt­li, tech­ni­ku aj mies­to na pre­no­co­va­nie, či 60 roz­kla­da­cích poste­lí.

Pre­mi­ér Peter Pel­leg­ri­ni už v pia­tok avi­zo­val, že mes­to Pre­šov dosta­ne na rie­še­nie situ­ácie z rezer­vy pred­se­du vlá­dy mili­ón eur. Mes­to Pre­šov zve­rej­ni­lo čís­lo účtu, na kto­ré môžu ľudia pris­pieť pre obča­nov pos­ti­hnu­tých tra­gic­kým výbu­chom na Muka­čev­skej uli­ci.

Čís­lo účtu je SK90 7500 0000 0040 0859 1229. K plat­be tre­ba uviesť varia­bil­ný sym­bol 6122019. Polí­cia záro­veň varo­va­la pred mož­ným zne­uži­tím pre­šov­ské­ho tra­gic­ké­ho výbu­chu v pane­lá­ku a faloš­ný­mi účta­mi zbier­ky.

Zdroj:TASR, red