Po českom vzore aj pre Slovensko môže materiál voziť NATO

Po čes­kej armá­de aj slo­ven­ske ozb­ro­je­né sily ponúk­li pred­plat­né leto­vé hodi­ny z prog­ra­mu NATO – SALIS pre dopra­vu zdra­vot­níc­ke­ho mate­riá­lu.

Na Slo­ven­sku je to len mož­nosť, no v Čes­kej repub­li­ke pri­sta­ne už v sobo­tu 21. mar­ca prvý Anto­nov An-124 so zdra­vot­níc­kym mate­riá­lom.

Okrem NATO lie­ta­diel sú v per­ma­nent­nej poho­to­vos­ti na pre­pra­vu mate­riá­lu aj doprav­né lie­tad­lá a vrtuľ­ní­ky Ozb­ro­je­ných síl SR.

„Ponúk­li sme aj využi­tie našej stra­te­gic­kej rezer­vy v dopra­ve v rám­ci pro­jek­tu SALIS pre zabez­pe­če­nie pomo­ci obča­nom Slo­ven­skej repub­li­ky,“ pove­dal náčel­ník Gene­rál­ne­ho štá­bu Ozb­ro­je­ných síl SR gene­rál Daniel Zme­ko.

Záro­veň vysvet­lil, že ozb­ro­je­né sily dis­po­nu­jú v rám­ci spo­je­nec­ké­ho pro­jek­tu SALIS stra­te­gic­kou letec­kou doprav­nou kapa­ci­tou v podo­be veľ­ko­ka­pa­cit­ných tran­s­port­ných lie­ta­diel, kto­ré sú pra­vi­del­ne využí­va­né na pre­pra­vu osôb a mate­riá­lu.

Pro­fe­si­onál­ni voja­ci sa naďa­lej podie­ľa­jú aj na ochra­ne hra­nič­ných pre­cho­dov a asis­ten­cii pri vstu­poch do nemoc­níc.

Okrem bra­ti­slav­ských Kra­má­rov a nemoc­ni­ce v Tre­bi­šo­ve nasa­di­li od dneš­né­ho dňa voja­kov aj pri vstu­py do nemoc­níc v Mar­ti­ne, Nit­re a Nových Zám­koch.

„Záro­veň sme pri­pra­ve­ní nasa­diť ďal­šie sily a pros­tried­ky pod­ľa požia­da­viek Poli­caj­né­ho zbo­ru SR a Ústred­né­ho krí­zo­vé­ho štá­bu SR,“ zdô­raz­nil gene­rál Zme­ko.

Vojen­ské zdra­vot­níc­tvo nasa­di­lo 28 leká­rov a 64 zdra­vot­ných ses­tier v civil­ných zdra­vot­níc­kych zaria­de­niach. Záro­veň je 13 kon­taj­ne­rov z poľ­nej nemoc­ni­ce využi­tých k roz­de­ľo­va­niu pri­chá­dza­jú­cich pacien­tov v Ústred­nej vojen­skej nemoc­ni­ci v Ružom­ber­ku.