Plochozemec Mike Hughes zomrel pri ďalšom pokuse dokázať konšpiráciu o guľatej Zemi

„Blaz­ni­vý” Mike Hug­hes, kto­rý sa roky sna­žil doká­zať, že Zem je plo­chá, zahy­nul pri štar­te svo­jej podo­mác­ky vyro­be­nej rake­ty. Infor­mo­val o tom ame­ric­ký den­ník Los Ange­les Times.

Hug­hes (64) sa roky pokú­šal doká­zať, že tvr­de­nie o guľa­tos­ti Zeme sú iba kon­špi­rá­ci­ou a pla­né­ta je v sku­toč­nos­ti plo­chá. Osud­ným sa mu stal posled­ný pokus o vzliet­nu­tie rake­ty do výš­ky 1500 met­rov, aby na vlast­né oči videl plo­chú Zem. Neho­du pod­ľa por­tá­lu space.com nafil­mo­val štáb kaná­lu Spa­ce Dis­co­ve­ry, kto­rý nakrú­cal doku­ment o domá­cich astro­nau­toch.

Hug­hes sa pokú­sil vzliet­nuť do ves­mí­ru na vlast­nej rake­te už v roku 2018, kedy si pri páde z výš­ky 500 met­rov zra­nil chrb­ti­cu. Aj ďal­ší pokus v roku 2019 bol neús­peš­ný. Pre­čo si neob­jed­nal lie­tad­lo, aby ho vynies­lo do potreb­nej výš­ky a videl zaob­le­nie Zeme, zostá­va nejas­né.

V posled­nom čase Hug­hes pod­ľa vlast­ných slov pre doku­men­ta­ris­tov zme­nil svo­ju moti­vá­ciu a sna­žil sa doká­zať, že aj domá­ci kutil môže posta­viť rake­tu schop­nú vzliet­nuť do ves­mí­ru  do výš­ky 60 km.