Pilot zrútenej stíhačky zomrel

Dve rov­na­ké neho­dy na rov­na­kom mies­te a s rov­na­kým lie­tad­lom v prie­be­hu šies­tich mesia­cov. Pilot špa­niel­ske­ho vojen­ské­ho letec­tva pri­šiel vo štvr­tok o život pri havá­rii stí­hač­ky, kto­rá sa na juhu Špa­niel­ska zrú­ti­la do mora. Infor­mo­va­li o tom agen­tú­ra AP a den­ník El País na svo­jej webo­vej strán­ke.

Edu­ar­do Fer­mín Gar­va­le­na bol pod­ľa El País skú­se­ný pilot, kto­rý mal nalie­ta­ných viac ako 2300 hodín. Bol čle­nom špa­niel­skej akro­ba­tic­kej sku­pi­ny Pat­rul­la Águ­il­la. Pilo­to­val lie­tad­lo typu CASA C‑101 špa­niel­skej výro­by, kto­ré je urče­né na výcvik pilo­tov.

Neho­da sa sta­la neďa­le­ko leto­vis­ka La Man­ga pri pobre­ží regi­ó­nu Mur­cia. Gar­va­le­no­vi sa bohu­žiaľ nepo­da­ri­lo kata­pul­to­vať. Záchra­ná­ri vrak lie­tad­la našli v mori.

Hovor­ca špa­niel­ske­ho vojen­ské­ho letec­tva pove­dal, že úra­dy havá­riu vyšet­ru­jú. Za pol roka ide už o dru­hú tra­gic­kú neho­du na rov­na­kom mies­te s rov­na­kým lie­tad­lom.

Letec­ký inštruk­tor zahy­nul totiž aj v augus­te 2019, keď sa tiež zrú­til s lie­tad­lom do mora.