Pellegrini: Pre zastavené armádne nákupy sa Andrej Danko urazil a začal robiť politiku primitívne

Pod­ľa pre­mi­é­ra Pet­ra Pel­leg­ri­ni­ho by sa Andrej Dan­ko v noci nemal vyjad­ro­vať k obra­ne a bez­peč­nos­ti. Prá­ve nesko­rá noč­ná hodi­na a k tomu ura­ze­né ego pre zasta­ve­né miliar­do­vé zákaz­ky na minis­ter­stve obra­ny sú pod­ľa neho za tvr­dý­mi Dan­ko­vý­mi slo­va­mi o ňom ako ali­bis­to­vi a zba­bel­co­vi.

Dan­ko v tla­čo­vej sprá­ve krát­ko pred pol­no­cou a v stau­se na Face­bo­oku krát­ko po pol­no­ci na nede­ľu 5. janu­ára vyzval pred­se­du vlá­dy, aby „nebol zba­be­lec” a okam­ži­te stia­hol sied­mych voja­kov z Ira­ku.

Ten to odmie­tol, lebo by tým pod­ľa vlast­ných slov bez­peč­nosť slo­ven­ských voja­kov viac ohro­zil.

Pel­leg­ri­ni: Dan­ko­vé slo­vá sú pri­mi­tív­ne a nehod­né pred­se­du NR SR

„Obsah sta­tu­su Andre­ja Dan­ka zrej­me zod­po­ve­dá noč­nej hodi­ne, v kto­rej bol napí­sa­ný,” kon­šta­to­val Pel­leg­ri­ni.  Ten záro­veň vní­ma Dan­ko­ve slo­vá nie­len ako nehod­né dru­hé­ho naj­vyš­šie­ho ústav­né­ho čini­te­ľa, ale aj ako súčasť ura­ze­nej reak­cie na Pel­leg­ri­ni­ho roz­hod­nu­tie nepok­ra­čo­vať v miliar­do­vých náku­poch pre armá­du.

„Vní­mam, že asi dva mesia­ce trpí feti­šom na moju oso­bu a že štar­tom bolo prav­de­po­dob­ne moje roz­hod­nu­tie nepok­ra­čo­vať v miliar­do­vých náku­poch pre armá­du. Odvte­dy vní­mam ten­to nega­tív­ny postoj k mojej oso­be,” oko­men­to­val Pel­leg­ri­ni Dan­ka.

Pred­se­da vlá­dy Pel­leg­ri­ni záro­veň odmie­tol také­to sprá­va­nie napo­dob­ňo­vať. „Ja sa nikdy nezní­žim k také­mu jed­no­du­ché­mu, emo­ci­onál­ne­mu a nie­ke­dy až pri­mi­tív­ne­mu spô­so­bu robe­nia poli­ti­ky,” dodal.

Dan­ko­vi odká­zal, že nepot­re­bu­je usmer­ne­nia, ako má postu­po­vať a čo má robiť. „Na roz­diel od pána pred­se­du Národ­nej rady, kto­rý má viesť roko­va­nia par­la­men­tu, ja mám ďale­ko vyš­šiu zod­po­ved­nosť. A budem si v tej­to pozí­cii vždy zacho­vá­vať takú mie­ru pro­fe­si­ona­li­ty a zod­po­ved­nos­ti, aby SR zacho­va­la svoj kre­dit,“ dodal pre­mi­ér.