Pellegrini o Naďovi už nebude hovoriť

Pre­mi­ér Peter Pel­leg­ri­ni (Smer-SD) sa už nebu­de vyjad­ro­vať k prí­pa­du obvi­ne­né­ho býva­lé­ho bez­peč­nost­né­ho ana­ly­ti­ka Jaro­sla­va Naďa. Uvie­dol to po mimo­riad­nom roko­va­ní Bez­peč­nost­nej rady SR, kto­rú k tomu­to prí­pa­du sám zvo­lal.

Ako ďalej dodal, tak o Naďo­vom prí­pa­de na budú­ci týž­deň budú infor­mo­va­ní poslan­ci z bran­no­bez­peč­nost­né­ho výbo­ru aj tra­ja naj­vyš­ší ústav­ní čini­te­lia – pre­zi­dent­ka, pred­se­da Národ­nej rady a on ako pre­mi­ér. Prí­pad je v uta­jo­va­nom reži­me, Pel­leg­ri­ni o ňom nech­ce hovo­riť. V stre­du sa pri­tom k prí­pa­du vyjad­ro­val.

„Naozaj ide o pod­stat­ne väč­ší roz­sah jeho akti­vít rôz­ne­ho typu, o kto­rých teraz nemô­žem hovo­riť,” pove­dal v stre­du 20. 11. pre­mi­ér s tým, že po piat­ko­vom stret­nu­tí bude o situ­ácii bliž­šie infor­mo­vať. Čo sa však nesta­lo.

Pel­leg­ri­ni záro­veň vysvet­lil, že infor­má­cie nemá z poli­caj­né­ho spi­su, ale od spra­vo­daj­ských slu­žieb. „Ako pre­mi­ér mám prá­vo sa obo­zna­mo­vať s infor­má­cia­mi Vojen­ské­ho spra­vo­daj­stva a Slo­ven­skej infor­mač­nej služ­by,” skon­šta­to­val.

V tej­to súvis­los­ti Naďov advo­kát Daniel Lip­šic upo­zor­nil, že v spi­se sú nezrov­na­los­ti. „Na mies­te pána pre­mi­é­ra by som bol veľ­mi opatr­ný pri pou­ží­va­ní spra­vo­daj­ských infor­má­cií vojen­ské­ho sprav­doj­stva, kto­ré však neko­reš­pon­du­jú s trest­ným spi­som,” kon­šta­to­val vo štvr­tok 21. novem­bra Lip­šic.

V pia­tok zvo­la­nie stret­nu­tia bez­peč­nost­nej rady Pel­leg­ri­ni obha­jo­val tým, že ide o bez­peč­nost­né otáz­ky, a hovo­ri­li aj o iných témach. „Musím konať zod­po­ved­ne.“ „To, či k nie­čom doš­lo, môžu pove­dať len tí, čo na to majú prá­vo, orgá­ny čin­né v trest­nom kona­ní, bez­peč­nost­ný úrad,“ kon­šta­to­val pre­mi­ér Pel­leg­ri­ni v pia­tok po roko­va­ní bez­peč­nost­nej rady.

Odmie­ta­jú poli­tic­ký pro­ces

Pel­leg­ri­ni záro­veň odmie­tol poli­tic­ké zasa­ho­va­nie, neko­ná sa pod­ľa neho žiad­na nad­prá­ca. „Pro­sím, keby sa to pre­sta­lo pre­zen­to­vať ako útok štá­tu na nevin­né­ho obča­na,“ zdô­raz­nil pred­se­da vlá­dy k prí­pa­du Naďa, kto­rý aktu­ál­ne pôso­bí ako odbor­ník hnu­tia OĽa­NO na obra­nu a bez­peč­nosť.

Poli­tic­ký vply­vy odmiet­li aj minis­ter­ka vnút­ra SR Deni­sa Sako­vá (Smer-SD) a pre­zi­dent Poli­caj­né­ho zbo­ru Milan Lučan­ský. V prí­pa­de vzne­se­ných obvi­ne­ní vyšet­ro­va­te­ľom Národ­nej kri­mi­nál­nej agen­tú­ry (NAKA) zdô­raz­ni­li nezá­vis­lý postup vyšet­ro­va­te­ľa a dozo­ro­vé­ho pro­ku­rá­to­ra.

„Ak vyšet­ro­va­teľ vznie­sol obvi­ne­nia, pred­po­kla­dám, že na to mal dôvod,“ uvied­la minis­ter­ka Sako­vá. Oba­ja sú pri­pra­ve­ní odpo­ve­dať na otáz­ky týka­jú­ce sa pro­ces­né­ho postu­pu polí­cie pred bran­no­bez­peč­nost­ným výbo­rom NR SR, kto­rý by sa mal konať budú­ci týž­deň.

Vyzve­dač Naď?

Polí­cia v uto­rok večer obvi­ni­la Jaro­sla­va Naďa z ohro­zo­va­nia uta­jo­va­nej sku­toč­nos­ti urče­nej na ochra­nu Slo­ven­skej repub­li­ky. On také­to obvi­ne­nia odmie­ta s tým, že sa iba kama­rá­ta vo feb­ru­ári 2019 opý­tal jed­nu otáz­ku v súvis­los­ti s rus­ký­mi agent­mi v prí­pa­de Ser­ge­ja Skri­pa­ľa, kto­ré­ho sa nie­kto pokú­sil zabiť v Anglic­ku jedom novi­čok. „Nikdy som nedos­tal žiad­nu odpo­veď a ani vo sne by mi nena­pad­lo, že môže ísť o uta­jo­va­nú sku­toč­nosť,” kon­šta­to­val Naď. Ako ďalej dodal, tak má podoz­re­nie, že celý prí­pad je osob­nou pomstou ria­di­te­ľa Vojen­ské­ho spra­vo­daj­stva Jána Bal­cia­ra, kto­ré­ho dlho­do­bo kri­ti­zu­je pre jeho nadš­tan­dard­né majet­ko­vé pome­ry, kto­ré nesú­hla­sia s jeho ofi­ciál­ny­mi príj­ma­mi. „Trest­né ozná­me­nie podal samot­ný Bal­ciar,” dodal Naď.

Zo spi­su záro­veň vyply­nu­lo, že na Naďa vojen­ské spra­vo­daj­stvo nasa­di­lo odpos­luch už v polo­vi­ci roka 2018, pri­čom sku­tok sa mal stať až vo feb­ru­rá­ri. Vojen­ské spra­vo­daj­stvo záro­veň bez­peč­nost­né­ho ana­ly­ti­ka lus­tro­va­lo – kon­tro­lo­va­lo jeho súkrom­né i firem­né účty, či pre­ze­ra­li si firem­né účtov­níc­tvo vo fir­mách, kde Naď pôso­bil.

Gaj­doš za Bal­cia­rom sto­jí

Minis­ter obra­ny SR Peter Gaj­doš (SNS) si sto­jí za tým, že maje­tok, kto­rý šéf Vojen­ské­ho spra­vo­daj­stva (VS) Ján Bal­ciar nado­bu­dol, dosia­hol legál­ne. Pove­dal to pred piat­ko­vým mimo­riad­nym roko­va­ním Bez­peč­nost­nej rady (BR) SR.

Pod­ľa Gaj­do­ša pla­tí to, čo pove­dal po sep­tem­bro­vom par­la­ment­nom výbo­re pre kon­tro­lu VS, kto­rý sa obo­zna­mo­val so zis­te­nia­mi polí­cie týka­jú­ci­mi sa nado­bud­nu­tia Bal­cia­rov­ho majet­ku. „Svo­je zod­po­ved­né odô­vod­ne­nie dal, vysvet­lil to na výbo­re, kto­rý sa s tým sto­tož­nil,“ pri­po­me­nul minis­ter. „Kaž­dý rok pod­pi­su­jem jeho vyhlá­se­nie o majet­ko­vom pri­zna­ní, na zákla­de príj­mov a výda­jov je to sku­toč­ne adek­vát­ne tomu, čo tam uvie­dol,” dodal minis­ter obra­ny.

Bal­ciar ako pro­fe­si­onál­ny vojak pri­tom vlast­ní byt v Bra­ti­sla­ve, apart­mán v Chor­vát­sku, dva byty a rodin­ný dom v Rimav­skej Sobo­te, no naj­mä 15 cha­tiek na Táloch a aktu­ál­ne sta­via cha­tu v Národ­nom par­ku Níz­ke Tat­ry.


Disc­lai­mer: Šéf­re­dak­tor por­tá­lu Defen­ce News je man­žel poslan­ky­ne NR SR za hnu­tie OĽa­NO.

Zdroj:TASR