Ostrý generál sa stal ministrom zahraničných vecí Severnej Kórey

Gene­rál­sku uni­for­mu vyme­nil za oblek, no tvr­dé spô­so­by mu osta­li. Novým mini­strom zahra­nič­ných vecí Kórej­skej ľudo­vo­de­mok­ra­tic­kej repub­li­ky (KĽDR) sa stal býva­lý vyso­ko­po­sta­ve­ný prí­sluš­ník armá­dy Ri Son-kwon.

Pod­ľa agen­tú­ry AP má Ri nedos­ta­tok skú­se­nos­tí v dip­lo­ma­cii, ale je povest­ný svo­ji­mi ostrý­mi vyjad­re­nia­mi, čo môže naz­na­čo­vať, že na – nate­raz uviaz­nu­tých – roko­va­niach o seve­ro­kó­rej­skom jad­ro­vom prog­ra­me medzi KĽDR a USA bude zastá­vať tvr­d­ší postoj.

AP doda­la, že Ri pred­tým vie­dol vlád­ny orgán zod­po­ved­ný za vzťa­hy s Juž­nou Kóre­ou a za posled­ných 15 rokov sa zúčast­nil na mno­hých medzi­kó­rej­ských vojen­ských roz­ho­vo­roch. V roku 2018 ako pred­se­da výbo­ru pre mie­ro­vé zno­vuz­jed­no­te­nie kra­ji­ny, kto­rý sa zaobe­rá zále­ži­tos­ťa­mi Juž­nej Kórey, vie­dol medzi­kó­rej­ské roz­ho­vo­ry na vyso­kej úrov­ni.

Je tiež náh­rad­ní­kom v ústred­nom výbo­re vlád­nej Kórej­skej stra­ny prá­ce, nemá však skú­se­nos­ti s roko­va­nia­mi so Spo­je­ný­mi štát­mi a iný­mi kra­ji­na­mi.

Ana­ly­tik Čong Song-čang z juho­kó­rej­skej mimo­vlád­nej orga­ni­zá­cie Sedžon­gov inšti­tút uvie­dol, že Riho vyme­no­va­nie pove­die k pri­tvr­de­niu posto­ja voči USA a zvý­še­niu tla­ku na to, aby KĽDR bola uzna­ná ako jad­ro­vý moc­nosť. „Odte­raz je ťaž­ké oča­ká­vať zmys­lu­pl­ný pokrok v Sever­nej Kórei,” pove­dal Čong.

Od dru­hej schôdz­ky pre­zi­den­ta USA Donal­da Trum­pa s vod­com KĽDR Kim Čong-unom, kto­rý sa konal pred rokom vo Viet­na­me, pokro­či­li jad­ro­vé roz­ho­vo­ry medzi USA a Sever­nou Kóre­ou len veľ­mi málo.

Kim dokon­ca začiat­kom janu­ára vyhlá­sil, že Sever­ná Kórea posil­ní svoj jad­ro­vý arze­nál a pred­sta­ví novú „stra­te­gic­kú zbraň. Uvie­dol, že KĽDR nemá dôvod pre­dl­žo­vať mora­tó­rium na jad­ro­vé skúš­ky a tes­ty medzi­kon­ti­nen­tál­nych rakiet, keď­že Spo­je­né štá­ty pokra­ču­jú v spo­loč­ných vojen­ských cvi­če­niach s Juž­nou Kóre­ou, uva­li­li nové san­kcie a záro­veň kla­dú „gang­ster­ské požia­dav­ky”.

Vyso­ký pred­sta­vi­teľ ame­ric­ké­ho minis­ter­stva zahra­nič­ných vecí v stre­du novi­ná­rom pove­dal, že Was­hing­ton vedel o vyme­no­va­ní Ri Son-kwo­na a dúfa, že Sever­ná Kórea pocho­pí dôle­ži­tosť obno­ve­nia dip­lo­ma­tic­kých roko­va­ní.

Ri vys­trie­dal vo fun­kcii Ri Jong-hoa, kari­ér­ne­ho dip­lo­ma­ta, kto­rý sa od začiat­ku roku 2018 zúčast­ňo­val na roko­va­niach o seve­ro­kó­rej­skom jad­ro­vom prog­ra­me, kto­ré KĽDR vied­li s USA. Pod­ľa AP o ďal­šom osu­de Ri Jong-hoa nie je nič zná­me. Tla­čo­vá agen­tú­ra KCNA sa o ňom napo­sle­dy zmie­ni­la vla­ni v augus­te.