OSN: Počet mŕtvych a zranených civilistov v Afganistane opäť presiahol 10.000

V Afga­nis­ta­ne v roku 2019 zahy­nu­lo ale­bo utr­pe­lo zra­ne­nia viac ako 10.000 civi­lis­tov. V sobo­tu o tom pod­ľa agen­tú­ry AFP infor­mo­va­la Asis­tenč­ná misia OSN v Afga­nis­ta­ne (UNAMA).

Z úda­jov zve­rej­ne­ných UNAMA vyplý­va, že vla­ni v dôsled­ku bojo­vých ope­rá­cií priš­lo o život 3404 civi­lis­tov a 6989 ich utr­pe­lo zra­ne­nia. Napriek tomu, že opro­ti roku 2018 počet obe­tí voj­ny v Afga­nis­ta­ne o päť per­cent kle­sol, vla­ňaj­šok bol v pora­dí už šies­tym rokom, keď počet usmr­te­ných ale­bo zra­ne­ných civi­lis­tov pre­sia­hol 10.000, uvied­la UNAMA.

Päť­per­cent­né zní­že­nie počtu usmr­te­ných ale­bo zra­ne­ných civi­lis­tov sa vo vše­obec­nos­ti pri­pi­su­je obme­dze­niu akti­vít miest­nej odno­že extré­mis­tic­kej orga­ni­zá­cie Islam­ský štát (IS) na výcho­de Afga­nis­ta­nu, kto­rá bola prak­tic­ky zlik­vi­do­va­ná.

„V Afga­nis­ta­ne tak­mer niet civi­lis­tu, kto­ré­ho by sa pokra­ču­jú­ce nási­lie neja­kým spô­so­bom osob­ne nedot­klo,” pove­dal šéf Asis­tenč­nej misie OSN v Afga­nis­ta­ne Tada­mi­či Jama­mo­to s tým, že je abso­lút­ne nevy­hnut­né, aby boju­jú­ce stra­ny dodr­žia­va­li čias­toč­né prí­me­rie, kto­ré v Afga­nis­ta­ne pla­tí od sobo­ty.

Mili­tant­né hnu­tie Tali­ban a afgan­ské a ame­ric­ké sily uzav­re­li doho­vor o „obme­dze­ní nási­lia”, teda o fak­tic­kom čias­toč­nom prí­me­rí v Afga­nis­ta­ne, kto­ré by malo pla­tiť sedem dní od 22. feb­ru­ára o pol­no­ci miest­ne­ho času (21. feb­ru­ára 20.30 h SEČ). Ak sa poda­rí nási­lie sku­toč­ne obme­dziť, malo by v sobo­tu 29. feb­ru­ára dôjsť k pod­pí­sa­niu doho­dy medzi USA a Tali­ba­nom.

Násled­ne by sa v katar­skej met­ro­po­le Dau­ha mali začať mie­ro­vé roko­va­nia za účas­ti všet­kých strán kon­flik­tu v Afga­nis­ta­ne. Z roz­ho­vo­rov by mala vzísť doho­da o „kom­plex­nom a trva­lom prí­me­rí” a plán budú­ce­ho poli­tic­ké­ho vývo­ja v Afga­nis­ta­ne.

Mie­ro­vým roko­va­niam pred­chá­dza doho­da o obme­dze­ní nási­lia, kto­rú sa chys­tá pod­pí­sať  USA a Tali­ban. O uda­los­ti infor­mu­je­me tu.

Zdroj:TASR