OSN informuje o vypuknutí nových bojov medzi Marokom a Frontom Polisario

New York 18. novem­bra (TASR) – Orga­ni­zá­cia Spo­je­ných náro­dov bez bliž­ších infor­má­cií o prí­pad­ných obe­tiach v noci na stre­du infor­mo­va­la o vypuk­nu­tí nových bojov medzi Maro­kom a Fron­tom Poli­sa­rio, kto­rý boju­je za nezá­vis­losť Západ­nej Saha­ry.

Mie­ro­vá misia MINURSO „naďa­lej dostá­va sprá­vy o streľ­be počas noci (na uto­rok) na rôz­nych mies­tach,” infor­mo­val hovor­ca OSN Stép­ha­ne Dujar­ric. Zdô­raz­nil, že OSN vyzý­va „stra­ny (kon­flik­tu), aby pod­nik­li všet­ky kro­ky potreb­né na zmier­ne­nie napä­tia”.
Front Poli­sa­rio vo vyhlá­se­ní zve­rej­ne­nom v uto­rok večer uvie­dol, že jeho bojov­ní­ci pri úto­koch pozdĺž fron­to­vej línie, kto­ré trva­li počas celé­ho utor­ka, „spô­so­bi­li (nepria­te­ľo­vi) ľud­ské a mate­riál­ne stra­ty”. Toto tvr­de­nie však pod­ľa agen­tú­ry AFP nebo­lo mož­né ove­riť z nezá­vis­lých zdro­jov.

Hovor­ca OSN Dujar­ric infor­mo­val, že gene­rál­ny tajom­ník OSN Antó­nio Guter­res v pon­de­lok o situ­ácii na spor­ných úze­miach s maroc­kým krá­ľom Muham­ma­dom VI., ako aj s ďal­ší­mi zain­te­re­so­va­ný­mi stra­na­mi. Dujar­ric pri­tom nespres­nil, o koho šlo.
Kráľ vo svo­jom vyhlá­se­ní uvie­dol, že Maro­ko sa zavia­za­lo k prí­me­riu, ale je súčas­ne „odhod­la­né v seba­ob­ra­ne čo naj­tvr­d­šie rea­go­vať na aké­koľ­vek ohro­ze­nie svo­jej bez­peč­nos­ti”.

Situ­ácia v oblas­ti Západ­nej Saha­ry je aj naďa­lej veľ­mi napä­tá. Krí­za vypuk­la po tom, čo Maro­ko minu­lý pia­tok spus­ti­lo vojen­skú ope­rá­ciu v náraz­ní­ko­vej zóne na kraj­nom juhu Západ­nej Saha­ry, a to v blíz­kos­ti pohra­nič­né­ho bodu Guer­gu­e­rat. Cie­ľom maroc­kej ope­rá­cie bolo zno­vu­ot­vo­re­nie kľú­čo­vej diaľ­ni­ce medzi spor­ným úze­mím a Mau­ri­tá­ni­ou.

Sahar­skí sepa­ra­tis­ti, kto­rí majú pod­po­ru Alžír­ska, na ten­to krok Maro­ka rea­go­va­li vypo­ve­da­ním prí­me­ria.
Západ­ná Saha­ra, roz­ľah­lá púšt­na oblasť ležia­ca na atlan­tic­kom pobre­ží Afri­ky, je spor­nou býva­lou koló­ni­ou Špa­niel­ska. Rabat má pod kon­tro­lou 80 per­cent úze­mia vrá­ta­ne loka­lít na ťaž­bu fos­fá­tu a luk­ra­tív­nych oblas­tí rybo­lo­vu.
Sily orga­ni­zá­cie Poli­sa­rio sú roz­miest­ne­né väč­ši­nou iba v ried­ko obý­va­nej vnú­tor­nej oblas­ti a ute­če­nec­kých tábo­roch v sused­nom Alžír­sku.

Sku­pi­na, kto­rá boju­je za nezá­vis­losť Západ­nej Saha­ry od 70. rokov 20. sto­ro­čia, varo­va­la, že v prí­pa­de vpá­du maroc­kých voj­sk „bude odpo­ve­dať ener­gic­ky a brá­niť svo­ju národ­nú suve­re­ni­tu”. Maro­ko, kto­ré pova­žu­je Západ­nú Saha­ru za integ­rál­nu súčasť svoj­ho úze­mia, ponúk­lo danej oblas­ti auto­nó­miu, ale trvá na tom, že si nad ňou zacho­vá zvr­cho­va­nosť. Poli­sa­rio poža­du­je refe­ren­dum o sebaur­če­ní, ako je sta­no­ve­né v doho­de o prí­me­rí z roku 1991. Refe­ren­dum sa však opa­ko­va­ne odkla­dá vzhľa­dom na nezrov­na­los­ti medzi Raba­tom a Poli­sa­ri­om týka­jú­ce sa zne­nia refe­ren­do­vej otáz­ky. Roko­va­nia o budúc­nos­ti Západ­nej Saha­ry, na kto­rých sa zúčast­ňu­jú Maro­ko, Poli­sa­rio, Alžír­sko a Mau­ri­tá­nia, sú pre­ru­še­né od vla­ňaj­šie­ho mar­ca.