Osem slovenských policajtov pôjde pomáhať na grécko-tureckú hranicu

Osem poli­caj­tov zo Slo­ven­ska bude pre nápor mig­ran­tov pomá­hať pri strá­že­ní gréc­ko-turec­kej hra­ni­ce. Hra­nič­ný dozor budú vyko­ná­vať v pries­to­re hra­nič­né­ho prie­cho­du Kas­ta­nies. Vybra­tí boli skú­se­ní a jazy­ko­vo vyba­ve­ní poli­caj­ti, kto­rých záro­veň infor­mo­va­li o situ­ácii a ich povin­nos­tiach pri spo­lu­prá­ci s gréc­kou polí­ci­ou a hra­nič­nou polí­ci­ou ďal­ších člen­ských kra­jín EÚ. TASR o tom infor­mo­va­la hovor­ky­ňa Pre­zí­dia Poli­caj­né­ho zbo­ru (PZ) Deni­sa Bár­dy­o­vá.

„Okrem toho sme pre náš tím zabez­pe­či­li dosta­toč­né množ­stvo ochran­ných pros­tried­kov súvi­sia­cich s ochra­nou pro­ti cho­ro­be COVID-19,” kon­šta­to­va­la Bár­dy­o­vá s tým, že pozor­nosť bola veno­va­ná aj ochra­ne zdra­via poli­caj­tov. Pre prí­pad potre­by sú vyba­ve­ní pro­ti­ú­de­ro­vý­mi kom­plet­mi, pril­ba­mi a štít­mi.

Slo­ven­ská repub­li­ka je záro­veň pri­pra­ve­ná posky­to­vať soli­dár­nu pomoc kra­ji­nám, na úze­mí kto­rých nasta­la nez­vlád­nu­teľ­ná situ­ácia. V roku 2019 vysla­la pro­stred­níc­tvom bila­te­rál­nej pomo­ci a zapo­je­nia sa do ope­rač­ných akti­vít agen­tú­ry Fron­tex 188 poli­caj­tov. Rov­na­ký počet poli­caj­tov je Slo­ven­sko pri­pra­ve­né vyslať aj v roku 2020. „V prí­pa­de potre­by, ak by kri­tic­ká situ­ácia na hra­ni­ci Gréc­ka s Turec­kom trva­la dlho­do­bo, res­pek­tí­ve, ak by sa podob­ná kri­tic­ká situ­ácia vyskyt­la aj na iných úse­koch schen­gen­skej hra­ni­ce, sme pri­pra­ve­ní počet vysie­la­ných poli­caj­tov zvý­šiť,” pozna­me­na­la Bár­dy­o­vá.

Gréc­ko požia­da­lo Európ­sku agen­tú­ru pre pohra­nič­nú a pobrež­nú stráž na zákla­de kri­tic­kej situ­ácie, kto­rá vznik­la na pre­lo­me feb­ru­ára a mar­ca na grécko–tureckej hra­ni­ci, o nasa­de­nie tímu rých­le­ho pohra­nič­né­ho zása­hu. Ten má pris­pieť k upo­ko­je­niu situ­ácie v oblas­ti a zabrá­ne­niu vstu­pu nele­gál­nych mig­ran­tov na úze­mie EÚ.

Výkon­ný ria­di­teľ agen­tú­ry roz­ho­dol o nasa­de­ní 100 poli­caj­tov do oblas­ti pohra­nič­nej rie­ky Evros. V súla­de so sta­no­ve­ný­mi počta­mi pre jed­not­li­vé člen­ské štá­ty sa Slo­ven­ská repub­li­ka bude na tvor­be tímu podie­ľať ôsmi­mi poli­caj­tmi.