Maďarsko zatvára svoje hranice

Maďar­sko pre hroz­bu šíre­nia nové­ho koro­na­ví­ru­su SARS-CoV‑2 zatvá­ra svo­je hra­ni­ce, cez kto­ré budú môcť pre­chá­dzať iba maďar­skí obča­nia. Všet­ky podu­ja­tia budú od pol­no­ci zaká­za­né. Pod­ľa spra­vo­daj­ské­ho ser­ve­ra Infostart.hu to v pon­de­lok v par­la­men­te vyhlá­sil pred­se­da maďar­skej vlá­dy Vik­tor Orbán.

Bary a kiná budú zatvo­re­né. Reštau­rá­cie a kaviar­ne môžu byť otvo­re­né iba do 15.00 h. Z obcho­dov budú môcť byť otvo­re­né iba potra­vi­ny, lekár­ne a dro­gé­rie, dodal pre­mi­ér v súvis­los­ti s nový­mi opat­re­nia­mi, kto­ré navrhol krí­zo­vý štáb.

Vlá­da vyzva­la ľudí vo veku nad 70 rokov, aby v záuj­me vlast­né­ho zdra­via neopúš­ťa­li svo­je obyd­lia.

V pon­de­lok evi­do­va­li v Maďar­sku 39 potvr­de­ných prí­pa­dov náka­zy novým koro­na­ví­ru­som.

Zdroj:TASR