Odsúdený aktér z kauzy Pandur môže ísť predčasne z väzenia domov

Okres­ný súd v Znoj­me vyho­vel žia­dos­ti Mare­ka Dalí­ka (44) o pod­mie­neč­né pre­pus­te­nie a môže tak pred­čas­ne opus­tiť väze­nie. Býva­lý porad­ca čes­ké­ho pre­mi­é­ra Mir­ka Topo­lán­ka si odpy­ká­val päť­roč­ný trest za pod­vod pri obsta­rá­va­ní obr­ne­ných vozi­diel Pan­dur pre čes­kú armá­du. Dalík si odse­del polo­vi­cu tres­tu. Pro­ti roz­hod­nu­tiu súdu sa nik neod­vo­lal a roz­hod­nu­tie súdu tak nado­bud­lo prá­vo­plat­nosť.

O prí­pa­de infor­mo­va­la Čes­ká tele­ví­zia.

Marek Dalí­ka odsú­di­li na päť­roč­ný trest z pod­vo­du a poku­su prí­jí­ma­nia úplat­ku. Kau­za súvi­sí s náku­pom obr­ne­ných vozi­diel Pan­dur od rakús­kej spo­loč­nos­ti Ste­yr. Ešte v roku 2003 vlá­da Vla­di­mí­ra Špid­ly (ČSSD) odsú­hla­si­la nákup obr­ne­ných vozi­diel, násle­du­jú­ca vlá­da Jiří­ho Paroub­ka v roku 2006 roz­hod­la o kon­trak­te s rakús­kym Ste­y­rom. Násled­ne však nová vlá­da Mir­ka Topo­lán­ka (ODS) najprv zmlu­vu vypo­ve­da­la, no neskôr zme­ni­la názor a nako­niec pod­pí­sa­la aspoň čias­tko­vé doho­dy na dodáv­ky.

Prá­ve v tom obdo­bí sa Dalík pohy­bo­val oko­lo Topo­lán­ka. Pod­ľa roz­sud­ku sa sna­žil ovplyv­ňo­vať roz­hod­nu­tie vlá­dy v pros­pech Pan­du­rov, no záro­veň mal od pred­sta­vi­te­ľov rakús­kej fir­my pýtať úpla­tok 18 mili­ó­nov eur s tým, že zabez­pe­čí pokra­čo­va­nie kon­trak­tu.

V prí­pa­de úplat­kov vystu­po­val aj osob­ný pria­teľ expre­mi­é­ra Rober­ta Fica Miro­slav Výboh. Ten mal pod­ľa výpo­ve­de mana­žé­ra rakús­kej spo­loč­nos­ti Lut­za Kamp­man­na pri­šiel na stret­nu­tie vo Vied­ni a medzi štyr­mi oča­mi mu mal ozná­miť, že poža­do­va­ných je tri krát šesť mili­ó­nov eur a armád­ny kon­trakt tak bude pokra­čo­vať.

Výboh aké­koľ­vek obvi­ne­nia odmie­ta. Rakús­ka polí­cia prí­pad síce otvo­ri­la, no vyšet­ro­va­nie nako­niec zasta­va­la.

Zdroj:ČT24