Odpočúvali, pozerali účty, hrabali sa v účtovníctve. Prišlo mi fyzicky zle, tvrdí Naď

Jaro­slav Naď si vo štvr­tok na polí­cii pre­vzal päť CD dis­kov s nahráv­ka­mi jeho roz­ho­vo­rov, kto­ré na neho zozbie­ra­lo Vojen­ské spra­vo­daj­stvo. „Priš­lo mi fyzic­ky zle, keď som to uvi­del,“ hovo­rí Naď v roz­ho­vo­re krát­ko po obo­zná­me­ní sa so spi­som k jeho obvi­ne­niu. „Bál som sa, že na mňa vyfab­ri­ku­jú nie­čo ove­ľa hor­šie, ale keď som videl spis, tak dnes sa koneč­ne vyspím lep­šie,“ tvr­dí Naď s tým, že Vojen­ské spra­vo­daj­stvo doká­za­teľ­ne vo via­ce­rých veciach v jeho prí­pa­de kla­me.

 

Vyzve­da­li ste uta­jo­va­né sku­toč­nos­ti?
Nie. Nie som pad­nu­tý na hla­vu. Mal som naj­vyš­šiu mož­nú pre­vier­ku, pra­co­val som s uta­jo­va­ný­mi doku­men­ta­mi. Bol som na dru­hej stra­ne a viem, že ak sa ma nie­kto náho­dou pýtal na nie­čo uta­jo­va­né, tak som mu jed­no­znač­ne pove­dal: Pre­páč, ale toto ti nemô­žem pove­dať, lebo je to uta­jo­va­ná sku­toč­nosť. Oni neve­de­li, ani nema­li šan­cu vedieť, že je to uta­jo­va­ná vec. A toto sa sta­lo pres­ne mne. Ako ana­ly­tik, kto­rý najprv zbie­ra infor­má­cie, som sa nie­čo opý­tal, prí­pad­ne to vyhod­no­til a potom napí­sal ana­lý­zu. Tak som konal vždy. Na moju otáz­ku som nedos­tal žiad­nu odpo­veď.

Čo ste sa vlast­ne pýta­li?
Para­dox­né na tom je, že ma polí­cia, vojen­ské spra­vo­daj­stvo a naj­nov­šie aj pre­mi­ér Peter Pel­leg­ri­ni obvi­ňu­jú z ohro­zo­va­nia národ­nej bez­peč­nos­ti, veď aj pre­to zvo­lá­va bez­peč­nost­nú radu, ale moja otáz­ka sa vôbec ale vôbec netý­ka­la Slo­ven­ska, ale inej kra­ji­ny.

Kto­rej?
Súvi­se­lo to s prí­pa­dom Skri­paľ. Tam sa prav­de­po­dob­ne rus­kí agen­ti vojen­skej roz­vied­ky GRU pokú­si­li zavraž­diť býva­lé­ho rus­ké­ho agen­ta jedom novi­čok. Nie­kde som zachy­til, že by tam moh­lo byť pre­po­je­nie na rus­kých dip­lo­ma­tov pôso­bia­cich na Slo­ven­sku, kto­rí tu majú dip­lo­ma­tic­ké kry­tie, pri­tom sú agen­ti GRU. O tom to bolo. Iba vo vše­obec­nos­ti som sa opý­tal nie­čo v tom­to zmys­le. Teraz počú­vam, že som dokon­ca žia­dal o lus­trá­cie, čo je abso­lút­ny výmy­sel. To mi ani nena­pad­lo. Tak­že celá kau­za je o tom, že som ako ana­ly­tik v čase, keď bol vyhos­te­ný neja­ký rus­ký dip­lo­mat zo Slo­ven­ska, zbie­ral infor­má­cie, aby som to mohol vyhod­no­tiť. A na moju otáz­ku som ani len nedos­tal odpo­veď.

Ale vy ste netu­ši­li, že to môže byť taj­né?
Ako? V rezor­te obra­ny nepô­so­bím od roku 2013. Vo vojen­skom spra­vo­daj­stve som nikdy nepô­so­bil, ani som nikdy nemal infor­má­cie o ich postu­poch, či pred­pi­soch. Ani vo sne by mi nena­pad­lo, že také­to nie­čo vše­obec­né môže byť taj­né a ešte navy­še by to malo ohro­ziť bez­peč­nosť Slo­ven­ska.

Po nahliad­nu­tí do spi­su ste hovo­ri­li, že na vás Vojen­ské spra­vo­daj­stvo nasa­di­lo ITP, teda ľudo­vo vás odpo­čú­va­li. To bolo od toho feb­ru­ára 2019 keď ste sa pýta­li na taj­nú infor­má­ciu?
Vôbec nie. ITP boli na mňa nasa­de­né ove­ľa skôr.

Odke­dy?
Pres­ný dátum vám nepo­viem, ale pove­dz­me, že od polo­vi­ce roka 2018.

Počkať. Od polo­vi­ce roka 2018 a sku­tok sa mal stať vo feb­ru­ári 2019? Na zákla­de čoho vás teda sle­do­va­li?
Neviem, či sle­do­va­li. Ale kom­plex­ne ma moni­to­ro­va­li. Sle­do­va­li moje hovo­ry, lus­tro­va­li mňa, moju fir­mu, pre­ze­ra­li si moje aj firem­né účty, pre­ze­ra­li účtov­níc­tvo fir­my, či mimo­vlád­nej orga­ni­zá­cie, kde som pôso­bil.

Ale pre nasa­de­nie ITP, či kon­tro­lu účtov­níc­tva musí byť neja­ký dôvod. Aký dôvod uvied­li pri žia­dos­ti sud­co­vi, aby to povo­lil?
Dob­rá otáz­ka. Som pre­sved­če­ný, že neexis­to­val legi­tím­ny dôvod, aby voči mne boli nasa­de­né ITP. Ak si chce­li pozrieť moje účtov­níc­tvo, nech si to pozrú. Nero­bím nič nele­gál­ne, tak­že nemám čo skrý­vať. Nech sa páči.

 

Rok a pol boli nasa­de­né na mňa ITP a nezis­ti­li nič.

 

V trest­nom spi­se nie je žiad­na rele­vant­ná infor­má­cia z odpo­čú­va­nia, kto­rá by zakla­da­la dôvod na trest­né stí­ha­nie.

Odpo­čú­vať sa pred­sa nemô­že done­ko­neč­na, ale pra­vi­del­ne sa musí dať rele­vant­ný dôvod, pre­čo sa má odpo­čú­vať naďa­lej…
Áno. Musí­te sa opý­tať ich a sud­cu.

Ako si vysvet­ľu­je­te, že trest­né ozná­me­nie podal samot­ný ria­di­teľ Vojen­ské­ho spra­vo­daj­stva Ján Bal­ciar?
Mňa to neprek­va­pi­lo. Je to verej­ným tajom­stvom, že ma nená­vi­dí z celej duše, lebo opa­ko­va­ne upo­zor­ňu­jem na všet­ko, čo má za nech­ta­mi. Bol pred­sa spo­mí­na­ný v prí­pa­de tune­lo­va­nia vojen­ské­ho spra­vo­daj­stva, bol opa­ko­va­ne povy­šo­va­ný za nič.

 

Je ove­ša­ný metál­mi ako seve­ro­kó­rej­ský gene­rál po 25 rokoch bojo­vej čin­nos­ti a pri­tom nikde nebol nasa­de­ný a je to poľ­no­hos­po­dár.

 

Dostá­va desať­ti­sí­co­vý plat a vidí­te, čím sa zaobe­rá… Raz Mikul­com (býva­lý ria­di­teľ Vojen­skej spra­vo­daj­skej služ­by, kto­ré­mu pod­ľa súdu Vojen­ské spra­vo­daj­stvo pod­str­či­lo do slu­žob­né­ho auta uta­jo­va­né doku­men­ty, pozn. red), ino­ke­dy Naďom. Toto je úlo­ha Vojen­ské­ho spra­vo­daj­stva?

To bež­ne ria­di­teľ vojen­ské­ho spra­vo­daj­stva podá­va trest­né ozná­me­nia?
Ja neviem.

Je to v jeho nápl­ni prá­ci?
Opa­ku­jem. Ja neviem. Ale prí­de mi to zvlášt­ne. Navy­še pod­ľa mňa je v kon­flik­te záuj­mov. Nasa­dil všet­ky pros­tried­ky pro­ti mne a násled­ne pro­ti mne podá­va trest­né ozná­me­nie a navy­še jeho pod­ria­de­ní pro­ti mne vypo­ve­da­jú…

Aký pocit ste mali pred a po nahliad­nu­tí do spi­su?
Keď som bol obvi­ne­ný v Boj­ni­ciach na pred­vo­leb­nej dis­ku­sii, tak som najprv neve­del, z čoho ma obvi­ňu­jú, lebo mi pove­da­li len čís­lo para­gra­fu a trest­ný zákon nepo­znám naspa­mäť. Bál som sa naj­hor­šie­ho, ako naprí­klad det­ská por­no­gra­fia ale­bo nie­čo podob­né.

Váž­ne?
Áno. Vše­li­čo sa stá­va a vše­li­čo vedia nara­fi­čiť. Roman Miku­lec by vedel o tom roz­prá­vať. Inak ja som mal infor­má­ciu, že vojen­ské spra­vo­daj­stvo nie­čo na mňa fab­ri­ku­je, ale neve­del som čo. Aj som to zve­rej­nil na face­bo­oku 31. októb­ra.

Potom priš­li prí­sluš­ní­ci NAKA… musím pove­dať, že sa sprá­va­li veľ­mi sluš­ne a pro­fe­si­onál­ne, vznies­li obvi­ne­nie a zis­til som, že je to spo­mí­na­né ohro­zo­va­nie uta­jo­va­nej sku­toč­nos­ti. Tak som sa začal smiať.

Pre­čo?
No lebo mi doš­lo, že nič iné na mňa nema­jú. Iba taký­to nezmy­sel si vymys­le­li. Po tom, čo som nahlia­dol do spi­su, som zis­til, že je tam ešte dru­hé trest­né ozná­me­nie, kto­ré tiež podal Bal­ciar, ale to je abso­lút­ne prázd­ne.

O čom je?
Sme­ru­je k tomu, že som ako­že pod­plá­cal neja­ké­ho novi­ná­ra, aby o mne pek­ne písal a podob­né nezmys­ly. Pri­tom ten novi­nár spo­lu­pra­co­val s mimo­vlád­nou orga­ni­zá­ci­ou, kde som pôso­bil a robil tam korek­tú­ry tex­tov a za to si riad­ne fak­tu­ro­val ako živ­nost­ník neja­ké sumy. Oni však spo­čí­ta­li za päť rokov spo­lu­prá­ce celú sumu, a to mal byť úpla­tok. Naozaj tráp­ne. My sme im dnes dolo­ži­li jeho fak­tú­ry aj výpi­sy z účtov, že je to nezmy­sel. A úprim­ne. Po tom, čo som videl spis. Tak sa mi bude spať lep­šie.

Ale pre­mi­ér Peter Pel­leg­ri­ni tvr­dí, že ste bez­peč­nost­né rizi­ko a kvô­li vám zvo­lal bez­peč­nost­nú radu. Tak asi to nebu­de len tak.
Teraz som pove­dal, čo v tom spi­se je. Mne prí­de abso­lút­ne absurd­né, že neja­ký Naď, kto­rý sa pýta na rus­kých dip­lo­ma­tov, je bez­peč­nost­né rizi­ko. Ale­bo to, že mimo­vlád­na orga­ni­zá­cia pla­tí nie­ko­mu za korek­tú­ru tex­tov pre­vo­dom z účtu na účet pár sto eur je tiež rizi­ko národ­nej bez­peč­nos­ti? No ale potom som asi veľ­mi význam­ný.

 

Kvô­li Vada­lo­vi, Koč­ne­ro­vi, Trn­ko­vi, Glvá­čo­vi či Jan­kov­skej sa bez­peč­nost­né rady nezvo­lá­va­li. Ale kvô­li ana­ly­ti­ko­vi – živ­nost­ní­ko­vi Naďo­vi sa bez­peč­nost­ná rada zvo­lá­va. Som poc­te­ný!

 

Aké to je, keď člo­ve­ku z ničo­ho nič zobe­rú mobil?
Hroz­né. Jedi­né, čo mi dovo­li­li, bolo zavo­lať môj­mu práv­ni­ko­vi. Aj to som bol rád, že zdvi­hol, súhla­sil so zastu­po­va­ním a potom som si na papier napí­sal jeho čís­lo, aby som mu mohol zavo­lať z poži­ča­né­ho tele­fó­nu. Ani svo­jim najb­liž­ším som nesti­hol zavo­lať. Len čo som pod­pí­sal pre­vza­tie obvi­ne­nia, tak toho boli plné médiá, tak­že to mali pri­pra­ve­né a moja mama sko­ro dosta­la infar­kt. Nemal som šan­cu jej ani zavo­lať. Dnes som si uve­do­mil, že mi na mobil cho­dia všet­ky mož­né účty a poplat­ky a budem to musieť neja­ko vyrie­šiť. Tak­že bez mobi­lu je člo­vek ako bez ruky. V tele­fó­ne nemám nič, čoho by som sa bál, že by našli…

Ale pred­sa je to súkro­mie…
No pres­ne. To je úpl­ne naj­hor­šie. Dnes mi dali do ruky päť céde­čiek z môj­ho odpo­čú­va­nia, ale ten pocit, že vás nie­kto rok a pol počú­va, ako rie­ši­te súkrom­né veci so ženou, deť­mi, mamou, čo si hovo­rí­te s pria­teľ­mi… ten pocit pre­lo­me­nia súkro­mia je straš­ný. Počú­vať si to roz­hod­ne nebu­dem. Pred­stav­te si viac ako rok váš­ho živo­ta na pia­tich cédeč­kách. Keď som to dostal, tak mi priš­lo fyzic­ky zle.


Disc­lai­mer: Šéf­re­dak­tor por­tá­lu Defen­ce News je man­žel poslan­ky­ne NR SR za hnu­tie OĽa­NO