Ministerstvo obrany krátko pred voľbami objednalo autá za 1,7 milióna eur

Vojen­skí poli­caj­ti budú­ci rok dosta­nú nové SUV Kia Spor­ta­ge a Hyun­dai Tus­con. Za 52 nových vozi­diel plá­nu­je minis­ter­stvo obra­ny zapla­tiť 1,7 mili­ó­na eur. Jed­no vozid­lo aj s výba­vou tak vychá­dza na 28 100 eur v prí­pa­de vozi­diel Kia a Hyun­dai Tus­con bude stáť 28 896 eur s DPH. Vyplý­va to zo zve­rej­ne­ných rám­co­vých zmlúv s dvo­mi dodá­va­teľ­mi. Obchod za 1,7 mili­ó­na eur uzav­re­lo minis­ter­stvo iba dva mesia­ce pred voľ­ba­mi.

Rezort obra­ny ešte v októb­ri vypí­sal verej­nú súťaž na dodáv­ku poli­caj­ných vozi­diel typu SUV. Cel­ko­vo obsta­rá­va­li 52 vozi­diel s poho­nom 4x4. Do súťa­že sa pri­hlá­si­li šty­ri fir­my. Nako­niec v elek­tro­nic­kej auk­cii uspe­la Kia Slo­va­kia a fir­ma Auto­po­lis ako dodá­va­teľ Hyun­dai.

Ško­dov­ka neus­pe­la cenou

V súťa­ži sa okrem víťa­zov Kia Slo­ven­sko a Auto­po­li­su zúčast­ni­li aj Ško­da Auto Slo­ven­sko a Prvý tren­čian­sky auto­ser­vis. Hoci prvot­né ponu­ky boli veľ­mi vyrov­na­né na úrov­ni 33 tisíc eur za auto, tak po elek­tro­nic­kej auk­cii kles­la cena až na 28 100 eur v prí­pa­de Kie a 28 896 eur dal Auto­po­lis. Ško­dov­ka v auk­cii zní­ži­la cenu na 29 698 eur za kus a Prvý tren­čian­sky auto­ser­vis chcel pre­dá­vať SUV až za 32 750 eur.

Zau­jí­ma­vos­ťou je, že v prvot­nej ponu­ke ešte pred elek­tro­nic­kou auk­ci­ou sa s cenou na jed­no euro zhod­li fir­my Auto­po­lis a Prvý tren­čian­sky auto­ser­vis – oba­ja dali ponu­ku 34 375 eur. Auto­po­lis však k tomu pri­dal ešte 42 cen­tov.

Minis­ter­stvo je spo­koj­né

Minis­ter­stvo obra­ny je so súťa­žou spo­koj­né. „Vďa­ka elek­tro­nic­kej auk­cii doš­lo k význam­nej úspo­re finanč­ných pros­tried­kov, pre­to­že roz­diel medzi pred­po­kla­da­nou hod­no­tou zákaz­ky a vysú­ťa­že­nou cenou po auk­cii je viac ako 298 000 eur s DPH,“ kon­šta­to­va­la hovor­ky­ňa rezor­tu obra­ny Dan­ka Capá­ko­vá.

Ako ďalej doda­la, tak dodá­va­né autá budú mať aj pre­dl­že­nú záru­ku sedem rokov ale­bo 150 000 km v prí­pa­de Kie a šty­ri roky ale­bo 150 000 km u vozi­diel Hyun­dai. „Súčas­ťou kon­trak­tu je aj bez­plat­ný ser­vis a pre­hliad­ky na šty­ri roky ale­bo 150 000 km,“ uzav­re­la Capá­ko­vá.

S maják­mi a bez nich

Minis­ter­stvo obra­ny obsta­rá­va­lo 42 SUV pre vojen­ských poli­caj­tov aj s maják­mi. Tie dodá Kia. Ďal­ších desať SUV majú mať majá­ky scho­va­né a navo­nok budú pôso­biť ako civil­né autá. Tie­to dodá Hyun­dai resp. Auto­po­lis.

Rám­co­vé zmlu­vy sú posta­ve­né na šty­ri roky s maxi­mál­nou cenou 1,43 mili­ó­na eur pre Kiu (42 vozi­diel) a 327 tisíc eur pre Auto­po­lis (Hyun­dai Tus­con).