Novým predsedom Sekcie výrobcov obranného priemyslu v Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore sa stal Tibor Straka

Sek­cia výrob­cov obran­né­ho prie­mys­lu, pôso­bia­ca v rám­ci Slo­ven­skej obchod­nej a prie­my­sel­nej komo­ry chce pod novým vede­ním zlep­šiť pod­mien­ky v oblas­ti expor­tu pre výrob­cov domá­ce­ho obran­né­ho prie­mys­lu. Pod­ľa T. Stra­ku majú slo­ven­ské fir­my potreb­nú kva­li­tu na to, aby uspe­li na zahra­nič­nom trhu.

Na dneš­nom zasad­nu­tí Sek­cie výrob­cov obran­né­ho prie­mys­lu Slo­ven­skej obchod­nej a prie­my­sel­nej komo­ry (SOPK) bol za nové­ho pred­se­du sek­cie zvo­le­ný Tibor Stra­ka. Ten záro­veň pôso­bí ako pre­zi­dent Zdru­že­nia bez­peč­nost­né­ho a obran­né­ho prie­mys­lu Slo­ven­skej repub­li­ky (ZBOP SR). „Máme ambí­ciu dostať našich výrob­cov do zahra­ni­čia, a to naj­mä zlep­še­ním pod­ni­ka­teľ­ské­ho pro­stre­dia a aktív­nym hľa­da­ním nových prí­le­ži­tos­tí”, uvie­dol Tibor Stra­ka.

Obran­ný prie­my­sel pôso­bí vo vyso­ko kon­ku­renč­nom pro­stre­dí, kto­ré tak ako iné sek­to­ry  ovplyv­ni­la pan­dé­mia. Pod­ľa obchod­nej komo­ry pre rast eko­no­mi­ky, udr­ža­nie zamest­na­nos­ti a roz­voj v sek­to­re je potreb­né spá­ja­nie síl. „Som pre­sved­če­ný, že fir­my domá­ce­ho bez­peč­nost­né­ho a obran­né­ho prie­mys­lu majú šan­cu uspieť na zahra­nič­ných trhoch či v ten­droch NATO, ale aj v domá­cich zákaz­kách. Pomôcť im v tom môže prá­ve spá­ja­nie síl”, uzat­vá­ra Tibor Stra­ka, pred­se­da Sek­cie výrob­cov obran­né­ho prie­mys­lu SOPK.

Sek­cia výrob­cov obran­né­ho prie­mys­lu SOPK zastu­pu­je 11 výrob­cov domá­ce­ho obran­né­ho prie­mys­lu, kto­rých roč­né trž­by pre­sa­hu­jú 200 mili­ó­nov eur. 

(Foto: TASR)