Novým koronavírusom sa nakazila aj iránska viceprezidentka

Novým typom koro­na­ví­ru­su sa v Irá­ne naka­zi­la aj vicep­re­zi­dent­ka Masú­meh Ebte­ka­ro­vá. Infor­mo­va­la o tom vo štvr­tok agen­tú­ra AP s odvo­la­ním sa na novi­ny Iran Dai­ly. Pod­ľa agen­tú­ry IRNA bola Ebte­ka­ro­vá hos­pi­ta­li­zo­va­ná a je v sta­rost­li­vos­ti leká­rov.

Irán­ske agen­tú­ry okrem toho uvied­li, že piat­ko­vé mod­lit­by v Tehe­rá­ne aj v ostat­ných čas­tiach kra­ji­ny vlá­da zru­ši­la v dôsled­ku šíre­nia koro­na­ví­ru­su. V Irá­ne v prie­be­hu 24 hodín potvr­di­li ďal­ších sedem úmr­tí, ku kto­rým doš­lo v dôsled­ku náka­zy novým koro­na­ví­ru­som SARS-CoV‑2. Okrem úmr­tí bolo vo štvr­tok hlá­se­ných aj ďal­ších 106 prí­pa­dov náka­zy.

Na náka­zu koro­na­ví­ru­som SARS-CoV‑2, spô­so­bu­jú­cim res­pi­rač­né ocho­re­nie COVID-19, v Irá­ne dote­raz pod­ľa irán­ske­ho minis­ter­stva zdra­vot­níc­tva zomre­lo 26 ľudí a 245 sa infi­ko­va­lo. Irán je záro­veň kra­ji­nou s naj­vyš­ším počtom úmr­tí po Číne, odkiaľ sa vírus začal šíriť. Medzi naj­nov­šie naka­ze­ný­mi je aj pred­se­da výbo­ru pre národ­nú bez­peč­nosť a zahra­nič­né zále­ži­tos­ti irán­ske­ho par­la­men­tu Modž­ta­bá Zúl­núr.