Nový premiér by rád zaviedol povinnú vojnu. V Kosove

Nový kosov­ský pre­mi­ér Albin Kur­ti v pon­de­lok pri prí­le­ži­tos­ti 12. výro­čia vyhlá­se­nia nezá­vis­los­ti Koso­va nav­ští­vil Kosov­ské bez­peč­nost­né sily (KSF) a vyhlá­sil, že plá­nu­je zaviesť povin­nú vojen­skú služ­bu.

Kur­ti sa poďa­ko­val čle­nom KSF za „služ­bu kra­ji­ne a vlas­te­nec­tvo”, infor­mu­je inter­ne­to­vý spra­vo­daj­ský por­tál Bal­kan Insight. „Na vašich ple­ciach spo­čí­va ťaž­ká úlo­ha ochra­ňo­vať kra­ji­nu. Zave­die­me povin­nú vojen­skú služ­bu, pre­to­že skú­se­nos­ti a zruč­nos­ti zís­ka­né v armá­de sú potreb­né aj v mie­ro­vých časoch,” vyhlá­sil.

Vojen­skí exper­ti však mož­nosť rea­li­zá­cie toh­to opat­re­nia spo­chyb­ňu­jú. Väč­ši­na západ­ných štá­tov odvo­dy zru­ši­la ako anach­ro­niz­mus v pro­fe­si­onál­nej armá­de.

Bez­peč­nost­ný ana­ly­tik Besa Ramaj pre Bal­kan Insight uvie­dol, že vlá­da musí zvá­žiť nie­koľ­ko aspek­tov, počnúc náklad­mi, kto­ré nesmú nega­tív­ne ovplyv­niť život­nú úro­veň oby­va­teľ­stva, ako aj to, či je zave­de­nie povin­nej vojen­skej služ­by v súla­de so súčas­ný­mi trend­mi v západ­ných kra­ji­nách.

Ramaj tvr­dí, že súčas­ná bez­peč­nost­ná stra­té­gia Koso­va vychá­dza z kon­cep­tu ame­ric­kej Národ­nej gar­dy, kto­rá je „súčas­ťou rezerv­né­ho voj­ska a zahŕňa civil­ných dob­ro­voľ­ní­kov na čias­toč­ný úvä­zok, čo pri­ná­ša efek­ti­vi­tu i pri­pra­ve­nosť v prí­pa­de mimo­riad­ne­ho sta­vu”.
Zave­de­nie povin­nej vojen­skej služ­by zva­žu­jú aj iné zápa­do­bal­kán­ske kra­ji­ny ako Srb­sko či Chor­vát­sko, ale vzhľa­dom na vyso­ké nákla­dy sa k tomu ešte neod­hod­la­li.