NKÚ odhalil nezákonný predaj vojenských bytov. Ministerstvá zistenia odmietajú

Kon­tro­ló­ri  Naj­vyš­šie­ho kon­trol­né­ho úra­du SR (NKÚ) upo­zor­ňu­jú na nezá­kon­ný pre­daj bytov v rezor­toch vnút­ra a obra­ny. Oba rezor­ty v posled­ných 4 rokoch pre­da­li viac ako 400 slu­žob­ných bytov nájom­com, to však zákon neumož­ňu­je. Naviac ich pre­dá­va­li za zostat­ko­vé ceny, nie za trho­vé, čím štát pri­šiel odha­dom o mili­ó­ny eur. Výsled­ky kon­tro­ly úrad ozná­mil polí­cii. Vyplý­va to z tla­čo­vej sprá­vy o kon­tro­le, kto­rá sa týka­la pre­da­ja štát­nych slu­žob­ných bytov v sprá­ve MV SR a MO SR z rokov 2015 až 2018.

Pod­ľa sprá­vy NKÚ minis­ter­stvo vnút­ra v tom čase pre­da­lo 217 bytov a minis­ter­stvo obra­ny s jeho rezort­nou byto­vou orga­ni­zá­ci­ou (BARMO) 212 bytov. Všet­ky pre­da­je slu­žob­ných bytov mali byť pod­ľa záve­rov NKÚ v roz­po­re so záko­nom. Rezor­ty opa­ko­va­ne meni­li cha­rak­ter slu­žob­ných bytov a potom ich pre­dá­va­li nájom­cov za zlo­mok trho­vej ceny. Zákon jas­ne defi­nu­je, že nájom slu­žob­né­ho bytu môže byť len na dobu urči­tú, počas vyko­ná­va­nia pra­cov­né­ho či slu­žob­né­ho pome­ru. Slu­žob­ný byt pre­to nie je mož­né pre­dať. NKÚ záro­veň vyzva­lo oba rezor­ty, aby ďal­šie slu­žob­né byty už nepre­dá­va­li.

Byty pre­dá­va­li pod cenu

Samot­ný pre­daj bytov bol pod­ľa NKÚ tiež nehos­po­dár­ny. „Byty boli pre­dá­va­né nájom­com aj nie­koľ­ko rokov po skon­če­ní slu­žob­né­ho pome­ru za mini­mál­ne zostat­ko­vé ceny. Navy­še s odpus­te­ním ďal­ších per­cent pri spla­te­ní čas­ti ceny, res­pek­tí­ve s mož­nos­ťou splá­cať zosta­tok ceny v desiat­kach eur mesač­ne,” uvie­dol  hovor­ca NKÚ Marek Papaj­čík. Oba rezor­ty teda pod­ľa neho pre­dá­va­li byty výraz­ne niž­šie, ako je ich trho­vá hod­no­ta. Štát teda pod­ľa NKÚ pri­šiel o nie­koľ­ko mili­ó­nov eur.

Rezort obra­ny a vnút­ra poru­še­nie záko­na odmie­ta­jú

Minis­ter­stvo obra­ny vo svo­jej reak­cii nesú­hla­sí so záver­mi NKÚ. Pod­ľa hovor­ky­ne rezor­tu obra­ny Dan­ky Capá­ko­vej trva­jú na tom, že zákon nepo­ru­ši­li. „Pre­daj bytov v sprá­ve Byto­vej agen­tú­ry rezor­tu minis­ter­stva obra­ny (BARMO) je aktu­ál­ne poza­sta­ve­ný. BARMO postu­po­va­lo pri odpre­da­ji bytov od roku 2003 v zmys­le plat­né­ho záko­na o vlast­níc­tve bytov a neby­to­vých pries­to­rov a za tým­to svo­jím postu­pom si sto­jí,“ kon­šta­to­va­la  Capá­ko­vá. Ako ďalej doda­la, tak BARMO je pri­pra­ve­né a v prí­pa­de potre­by bude plne spo­lu­pra­co­vať s orgán­mi čin­ný­mi v trest­nom kona­ní.
Podob­né vyjad­re­nie posky­tol aj rezort vnút­ra.„Minis­ter­stvo vnút­ra SR si sto­jí za tým, že pre­daj bytov postu­pom pod­ľa záko­na o vlast­níc­tve bytov a neby­to­vých pries­to­rov bol apli­ko­va­ný správ­ne,” píše sa v reak­cii. Pod­ľa rezor­tu vychá­dza­jú aj z roz­sud­ku Naj­vyš­šie­ho súdu SR, pod­ľa kto­ré­ho je pre­daj slu­žob­ných bytov mož­né rea­li­zo­vať postu­pom pod­ľa spo­mí­na­né­ho záko­na. Rov­na­ko aj rezort vnút­ra je pri­pra­ve­ný poskyt­núť orgá­nom čin­ným v trest­nom kona­ní potreb­nú súčin­nosť.