NKÚ: Glváč prebral a Gajdoš nechal chátrať byty za milióny eur

Minis­ter­stvo obra­ny bude musieť polí­cii zrej­me vysvet­ľo­vať, pre­čo bez­dô­vod­ne necha­lo nie­koľ­ko rokov chát­rať päť bytov v cel­ko­vej hod­no­te asi tri mili­ó­ny eur. Naj­vyš­ší kon­trol­ný úrad (NKÚ) pri­tom zis­til, že luxus­ný pol mili­ó­no­vý byt v bra­ti­slav­skej Kar­lo­vej vsi s dvo­mi gará­ža­mi je v dez­olát­nom sta­ve, keď­že ho vyto­pi­lo. Pod­ľa kon­tro­ló­rov NKÚ môže ísť dokon­ca o trest­ný čin zaned­ba­nie povin­nos­tí pri sprá­ve cudzie­ho majet­ku.

Po špi­ó­noch poto­pa

Naj­vyš­ší kon­trol­ný úrad vo svo­jej sprá­ve špe­ciál­ne vypi­chol smut­ný prí­beh päť­iz­bo­vé­ho bytu. Ten za minis­tra obra­ny Mar­ti­na Glvá­ča pre­šiel v roku 2014 od špi­ó­nov z Vojen­ské­ho spra­vo­daj­stva pria­mo do sprá­vy minis­ter­stva obra­ny. No odvte­dy sa s bytom nero­bi­lo abso­lút­ne nič. Luxus­ný byt nechal ležať ladom aj aktu­ál­ny minis­ter obra­ny Peter Gaj­doš, kto­rý je vo fun­kcii od roku 2016.

„Obsta­rá­va­cia cena vrá­ta­ne dvoch gará­ží a prí­sluš­né­ho pozem­ku bola bez­má­la 400 tisíc eur. Vzhľa­dom na cenu bytu a dlhé obdo­bie nevy­uží­va­nia vyko­na­la kon­trol­ná sku­pi­na fyzic­kú obhliad­ku toh­to bytu. Zis­te­né bolo vyto­pe­nie bytu z dôvo­du zlé­ho sta­vu vodo­vod­ných potru­bí a baté­rií, pod kto­rý sa pod­pí­sa­lo ich nepou­ží­va­nie. Za obdo­bie od júna 2014 do mar­ca 2019 tvo­ri­li výdav­ky za sprá­vu bytov, spo­je­né s udr­žia­va­cí­mi poplat­ka­mi tak­mer 10 tisíc eur,“ píšu kon­tro­ló­ri vo svo­jej záve­reč­nej sprá­ve. Ako ďalej dodá­va­jú, tak aktu­ál­na hod­no­ta bytu je zhru­ba 500 000 eur.

Šty­ri prázd­ne byty v Gló­rii

Minis­ter­stvo obra­ny necha­lo len tak aj ďal­ších päť bytov v šir­šom cen­tre bra­ti­sla­vy na Záh­rad­níc­kej uli­ci v byto­vom kom­ple­xe Gló­ria. Päť bytov (jed­no, dvoj a tri tro­j­iz­bo­vé) na desia­tom poscho­dí kúpil rezort obra­ny v roku 2005 za tak­mer mili­ón eur. Nija­ko ich však nevy­uží­val resp. kon­tro­ló­rom neve­de­li na minis­ter­stve nija­ko ich využi­te vydo­kla­do­vať. Byty sa pôvod­ne kupo­va­li ako slu­žob­né pre prí­sluš­ní­kov Gene­rál­ne­ho štá­bu ozb­ro­je­ných síl.

„Hod­no­ta tých­to bytov by pred­sta­vo­va­la tak­mer 2,4. mil. eur. Uve­de­né byty minis­ter­stvo neuží­va­lo pre svo­jich zamest­nan­cov, žiad­nym spô­so­bom s nimi nena­lo­ži­lo,“ kon­šta­to­va­li kon­tro­ló­ri NKÚ.

„Také­to spra­vo­va­nie pova­žu­je NKÚ SR za nehos­po­dár­ne a neefek­tív­ne nakla­da­nie s majet­kom štá­tu, keď­že ani jeden z tých­to bytov nebol schvá­le­ný za pre­by­toč­ný maje­tok a ani žiad­ny byt od roku 2013 nebol pre­da­ný,“ uzav­re­li kon­tro­ló­ri s tým, že majú dôvod­né podoz­re­nie, že mini­mál­ne v tých­to prí­pa­doch doš­lo k trest­né­mu činu a vec odstú­pi­li polí­cii.

Spo­ria sa o výklad záko­na a mili­ó­ny eur

Naj­vyš­ší kon­trol­ný úrad sa naj­nov­šie spo­rí s minis­ter­stva­mi obra­ny a vnút­ra o výklad záko­na, či moh­li ale­bo nemoh­li pre­dá­vať slu­žob­né byty voja­kom, či poli­caj­tom. Pod­ľa NKÚ rezor­ty vnút­ra a obra­ny nema­li prá­vo pre­dá­vať slu­žob­né byty. Pod­ľa NKÚ totiž slu­žob­ný byt by z prin­cí­pu mal slú­žiť voja­kom, či poli­caj­tom iba počas ich služ­by v silo­vých zlož­kách. Po odcho­de by mali byt uvoľ­niť.

Dlho­roč­ná prax v oboch rezor­toch však bola, že voja­ci, či poli­caj­ti v bytoch ostá­va­li ako nájom­ní­ci aj keď už pre armá­du, či polí­ciu nepra­co­va­li. Násled­ne sa minis­ter­stvá roz­hod­li, že budú byty odpre­dá­vať a tak v nie­kto­rých bytoch meni­li pod­ľa NKÚ nájom­né zmlu­vy z urči­tej na neur­či­tú dobu, a tak moh­li aj pre­dať byt.

NKÚ vo svo­jej sprá­ve kon­šta­tu­je, že silo­vé rezor­ty si úče­lo­vo vysvet­ľo­va­li záko­ny, aby moh­li pre­dá­vať byty a navy­še za zlom­ko­vé ceny.

Pod­ľa NKÚ tak pri pre­da­ji štát­nych bytov obra­li daňov­ní­kov cel­ko­vo o mili­ó­ny eur. V prí­pa­de minis­ter­stva vnút­ra upo­zor­ni­li, že pre­dá­va­li hlbo­ko pod nákup­nú cenu. „V kon­tro­lo­va­nom obdo­bí šty­roch rokov pre­da­lo minis­ter­stvo vnút­ra nájom­com 217 slu­žob­ných bytov za cel­ko­vú hod­no­tu tak­mer 3,5 mil. eur, pri­čom cel­ko­vá obsta­rá­va­cia hod­no­ta tých­to bytov bola 8,2 mili­ó­nov eur,“ uvied­li kon­tro­ló­ri.

V prí­pa­de minis­ter­stva obra­ny cel­ko­vý roz­diel medzi obsta­rá­va­cou a pre­daj­nou cenou nevy­čís­li­li, no na vzor­ke desia­tich bytov uká­za­li, že vznik­la asi pol miló­na eur. Rezort obra­ny pri­tom v rokoch 2015 až 2018 odpre­dal 210 bytov, teda stra­ta štá­tu by sa moh­la špl­hať k desia­tim mili­ó­nom eurám.

Minis­ter­stvá: Robi­li sme dob­re

Obe silo­vé minis­ter­stvá uni­so­no tvr­dia, že postu­po­va­li v súla­de so záko­nom. A keď bude tre­ba, tak budú spo­lu­pra­co­vať s polí­ci­ou. „Pre­daj bytov v sprá­ve Byto­vej agen­tú­ry rezor­tu minis­ter­stva obra­ny (BARMO) je aktu­ál­ne poza­sta­ve­ný. BARMO postu­po­va­lo pri odpre­da­ji bytov od roku 2003 v zmys­le plat­né­ho záko­na o vlast­níc­tve bytov a neby­to­vých pries­to­rov a za tým­to svo­jím postu­pom si sto­jí,“ kon­šta­to­va­la  hovor­ky­ňa MO SR Dan­ka Capá­ko­vá.

Ako ďalej doda­la, tak BARMO je pri­pra­ve­né a v prí­pa­de potre­by bude plne spo­lu­pra­co­vať s orgán­mi čin­ný­mi v trest­nom kona­ní.

Vo veľ­mi podob­nom duchu rea­go­va­lo aj minis­ter­stvo vnút­ra, kto­ré tiež trvá na tom, že zákon nepo­ru­ši­li, odvo­la­li sa na roz­su­dok Naj­vyš­šie­ho súdu, kto­rý odpre­da­je umož­ňo­vať ale keď bude tre­ba, tak budú spo­lu­pra­co­vať pri vyšet­ro­va­ní.