Nemecko zrušilo nákup bezpilotných lietadiel za dve a pol miliardy

Nemec­ká vlá­da zru­ši­la plá­ny na kúpu bez­pi­lot­ných lie­ta­diel Tri­ton vyro­be­ných spo­loč­nos­ťou North­rop Grum­man v hod­no­te 2,5 miliar­dy dolá­rov.  Namies­to toho sa roz­hod­la pre lie­tad­lá s posád­kou.

Roz­hod­nu­tie o kúpe lie­tad­la Bom­bar­dier Glo­bal 6000 pri­chá­dza po tom, ako nemec­kí úrad­ní­ci zis­ti­li, že ver­zia bez­pi­lo­te­né­ho lie­tad­la Glo­bal Hawk by nebo­la schop­ná spl­niť bez­peč­nost­né nor­my potreb­né pre lety v európ­skom vzduš­nom pries­to­re do roku 2025, čo je cie­ľo­vý dátum pre záväz­ky Ber­lí­na v NATO.

Hovor­ky­ňa minis­ter­stva obra­ny uvied­la, že v porov­na­ní s pred­chá­dza­jú­ci­mi plán­mi by zaob­sta­ra­nie Tri­to­nu vyšlo pod­stat­ne drah­šie.

Ame­ric­ké minis­ter­stvo vnút­ra v aprí­li 2018 schvá­li­lo žia­dosť Nemec­ka o nákup šty­roch bez­pi­lot­ných lie­ta­diel Tri­ton MQ-4C pre sig­na­li­zač­né spra­vo­daj­ské misie v rám­ci prog­ra­mu PEGASUS.

Nemec­ké minis­ter­stvo obra­ny malo Tri­to­ny nakú­piť so základ­ným bez­peč­nost­ným balí­kom, kto­rý by európ­ske orgá­ny leto­vej pre­vádz­ky ľah­ko schvá­li­li.

Prob­lé­my nasta­li až po nedáv­nom osved­če­ní, kto­ré Talian­sko vyda­lo pre ses­ter­skú flo­ti­lu dro­nov, kto­rú vlast­ní NATO. Pro­jekt Alian­cie s náz­vom AGS (Allian­ce Ground Sur­ve­il­lan­ce) so síd­lom na Sicí­lii pred­pi­su­je prí­sne pra­vid­lá pre lety na kon­ti­nen­te. Na prog­ra­me pri vývo­ji a výro­be komu­ni­kač­ných kom­po­nen­tov spo­lu­pra­co­va­li aj dve slo­ven­ské fir­my – Ali­ter Tech­no­lo­gies a Kon­štruk­ta Defen­se.

Viac o prog­ra­me NATO sa dočí­ta­te tu.