Nemecko vyváža historicky najviac zbraní

Po troj­roč­nom pokle­se dosia­hol vývoz zbra­ní schvá­le­ný nemec­kou vlá­dou v roku 2019 nový rekord. Nemci naj­viac zbro­ji­li naj­mä v Maďar­sku, Alžír­sku a Egyp­te.

Do 15. decem­bra schvá­li­la spol­ko­vá vlá­da vývoz zbra­ní v hod­no­te 7,95 miliar­dy eur, čo je naj­vyš­šia suma od roku 2015 (7,86 miliar­dy eur). V porov­na­ní s rokom 2018 to pred­sta­vu­je nárast o 65 per­cent.

Naj­roz­siah­lej­ší vývoz zbra­ní v hod­no­te 1,77 miliar­dy eur sme­ro­val do Maďar­ska. V reb­ríč­ku nasle­du­jú Alžír­sko (843 mili­ó­nov eur), Egypt (802 mili­ó­nov eur) a USA (651 mili­ó­nov eur).

Minis­ter hos­po­dár­stva Peter Alt­maier (CDU) zdô­vod­nil opä­tov­ný nárast vývo­zu zbra­ní dlhou pato­vou situ­áci­ou pri for­mo­va­ní vlá­dy po voľ­bách v roku 2017, kto­rá spô­so­bi­la pre­ru­še­nie sch­va­ľo­va­cie­ho pro­ce­su.

Podiel kon­tro­verz­né­ho expor­tu do takz­va­ných tre­tích kra­jín, kto­ré nie sú člen­mi EÚ ani NATO ale­bo sú bra­né rov­na­ko, naprí­klad Aus­trá­lia, sa v tom­to roku zní­žil z 52,9 na 44,2 per­cen­ta v porov­na­ní s pred­chá­dza­jú­cim rokom.

Abso­lút­na hod­no­ta vývo­zu sa však zvý­ši­la o tak­mer jed­nu miliar­du eur. Medzi desia­ti­mi naj­väč­ší­mi kupu­jú­ci­mi je päť takých­to kra­jín.