Nemecko pozastavuje schvaľovanie plynovodu Nord Stream

Nemec­ký kan­ce­lár Olaf Scholz v uto­rok ozná­mil, že Nemec­ko až do odvo­la­nia zasta­vu­je sch­va­ľo­va­cí pro­ces ply­no­vo­du Nord Stre­am 2. TASR o tom infor­mo­va­la na zákla­de sprá­vy agen­tú­ry DPA.

Scholz uvie­dol, že požia­dal nemec­ký regu­lač­ný úrad o poza­sta­ve­nie sch­va­ľo­va­cie­ho pro­ce­su ply­no­vo­du. „Môže to znieť tech­nic­ky, ale je to nevy­hnut­ný admi­ni­stra­tív­ny krok, aby teraz nebo­lo mož­né cer­ti­fi­ko­vať ply­no­vod. Bez tej­to cer­ti­fi­ká­cie nemô­že byť Nord Stre­am 2 uve­de­ný do pre­vádz­ky,” zdô­raz­nil Scholz.

Nemec­ký kan­ce­lár záro­veň uvie­dol, že ide o odpo­veď na roz­hod­nu­tie Rus­ka uznať sepa­ra­tis­tic­ké ukra­jin­ské oblas­ti. Záro­veň varo­val, že poza­sta­ve­nie pro­jek­tu Nord Stre­am 2 je len prvým „kon­krét­nym” kro­kom, za kto­rým môže nasle­do­vať aj zave­de­nie ďal­ších san­kcií pro­ti Rus­ku, píše agen­tú­ra AFP.

Zod­po­ved­ný odbor minis­ter­stva hos­po­dár­stva vyko­ná nové hod­no­te­nie bez­peč­nos­ti dodá­vok s pri­hliad­nu­tím na to, „čo sa za posled­né dni zme­ni­lo”, uvie­dol ďalej kan­ce­lár. „V tej­to fáze je teraz dôle­ži­té okrem prvých san­kcií (voči Rus­ku) zabrá­niť ďal­šej eska­lá­cii a teda ďal­šej kata­stro­fe. Všet­ky naše dip­lo­ma­tic­ké sna­hy sú zame­ra­né prá­ve na to.”

Scholz záro­veň vyjad­ril nádej, že Európ­ska únia sa v uto­rok dohod­ne na „sil­nom a masív­nom balí­ku” san­kcií mie­re­ných pro­ti Rus­ku.

Ukra­jin­ský pre­zi­dent Volo­dy­myr Zelen­skyj v uto­rok vyzval na úpl­né odsta­ve­nie ply­no­vo­du Nord Stre­am 2. Pod­ľa ukra­jin­ské­ho líd­ra „musí byť Rus­ko okam­ži­te potres­ta­né za to, že v pon­de­lok uzna­lo dva sepa­ra­tis­ta­mi ovlá­da­né regi­ó­ny Ukra­ji­ny”.

Nie­kto­rí európ­ski poli­ti­ci a exper­ti obvi­ňu­jú Rus­ko z toho, že pou­ží­va svo­je záso­by prí­rod­ných zdro­jov ako poli­tic­ký nástroj. Ply­no­vod Nord Stre­am 2 by zdvoj­ná­so­bil objem zem­né­ho ply­nu, kto­rý Rus­ko do Euró­py roč­ne dodá­va cez už exis­tu­jú­ci ply­no­vod Sever­ný prúd 1. Oba tie­to ply­no­vo­dy sú však navr­hnu­té tak, aby sa vyhli Ukra­ji­ne.

Zdroj: TASR
FOTO TASR/DPA
Všet­ky prá­va vyhra­de­né. Pub­li­ko­va­nie ale­bo ďal­šie šíre­nie správ a foto­gra­fií zo zdro­jov TASR je bez pred­chá­dza­jú­ce­ho písom­né­ho súhla­su TASR poru­še­ním autor­ské­ho záko­na“.