Nemecko: Očkovanie zamestnancov ministerstiev zabezpečí Bundeswehr

Nemec­ká vlá­da plá­nu­je vak­cí­nou pro­ti koro­na­ví­ru­su od spo­loč­nos­ti Astra­Ze­ne­ca zaoč­ko­vať tisí­ce vlád­nych úrad­ní­kov dôle­ži­tých pre chod kra­ji­ny. Minis­ter­stvo zdra­vot­níc­tva sa obrá­ti­lo na rezort obra­ny so žia­dos­ťou, aby vak­ci­ná­ciu zamest­nan­cov minis­ters­tiev a dal­ších vlád­nych úra­dov zais­ti­la armá­da, infor­mo­val v pon­de­lok týž­den­ník Spie­gel.

Štát­ny tajom­ník minis­ter­stva zdra­vot­níc­tva Tho­mas Stef­fen v piat­ko­vom lis­te adre­so­va­nom kole­go­vi z rezor­tu obra­ny Ger­do­vi Hoofe­ovi požia­dal o to, aby armá­da zria­di­la očko­va­cie cen­trá pre vlád­nych zamest­nan­cov. Mali by fun­go­vať od polo­vi­ce mar­ca v Ber­lí­ne a v Bon­ne.

„Pod­ľa mojich infor­má­cií má Bun­de­swehr boha­té skú­se­nos­ti s očko­va­ním veľ­kých sku­pín oby­va­teľ­stva,” píše Stef­fen v lis­te s tým, že rezort zdra­vot­níc­tva nemá vlast­nú infra­štruk­tú­ru na očko­va­nie vlád­nych zamest­nan­cov.

Jed­not­li­vé minis­ter­stvá už pred mesiac­mi vytvo­ri­li zozna­my s úrad­ník­mi, kto­rí majú byť pri­orit­ne zaoč­ko­va­ní. Z kaž­dé­ho minis­ter­stva by malo ísť o pri­bliž­ne 15 per­cent pra­cov­ní­kov, uvá­dza­li v tom čase zdro­je z vlád­nych kru­hov. Všet­ky nemec­ké minis­ter­stvá cel­ko­vo zamest­ná­va­jú zhru­ba 18.000 ľudí.

Vyčle­ne­né dáv­ky vak­cín sú v Nemec­ku momen­tál­ne k dis­po­zí­cii naprí­klad aj pre poli­caj­tov, kto­rým hro­zí vyso­ké rizi­ko náka­zy koro­na­ví­ru­som, či pre voja­kov slú­žia­cich v zahra­ni­čí.

(TASR)