Neďaleko pobrežia Floridy spozorovali ruskú špionážnu loď

Pri pobre­ží Flo­ri­dy sa obja­vi­la rus­ká špi­onáž­na loď. Ame­ric­ké bez­peč­nost­né sily zvy­ši­li stu­peň ohro­ze­nia. Vedú­ci pred­sta­vi­te­lia juž­nej Flo­ri­dy vidia v prí­tom­nosť rus­kej pries­kum­nej lode Vik­tor Leonov pro­vo­ká­ciua demon­štrá­ciu sily.

„Rus­ko sa naďa­lej pokú­ša ovplyv­ňo­vať západ­nú polo­gu­ľu, pri­čom zvý­ši­lo úsi­lie o námor­nú čin­nosť a zhro­maž­ďo­va­nie spra­vo­daj­ských infor­má­cií pomo­cou plat­fo­riem ako Vik­tor Leonov,” uvie­dol ame­ric­ký sená­tor Mar­co Rubio.

Pla­vid­lo Vik­tor Leonov v posled­ných dňoch spo­zo­ro­va­li aj neďa­le­ko pobre­žia Juž­nej Karo­lí­ny. Ame­ric­ká pobrež­ná stráž jej pohyb ozna­či­la za nebez­peč­nú, lbeo nesvie­ti­li svet­lo za nepriaz­ni­vé­ho poča­sia a nere­a­go­va­li na hlá­se­nia komerč­ných pla­vi­diel, kto­ré sa sna­ži­li zabrá­niť kolí­zii.

Vik­tor Leonov bol už pred­tým vide­ný pri pobre­ží Spo­je­ných štá­tov a bež­ne tiež ope­ru­je v Kari­bi­ku, vrá­ta­ne oko­lia Kuby, Tri­ni­da­du a Toba­ga. Pred tak­mer pia­ti­mi rok­mi bol Vik­tor Leonov tiež v Hava­ne, tes­ne pred začiat­kom roz­ho­vo­rov medzi ame­ric­ký­mi a kubán­sky­mi pred­sta­vi­teľ­mi o opä­tov­nom otvo­re­ní dip­lo­ma­tic­kých vzťa­hov. Pod­ľa agen­tú­ry Asso­cia­ted Pre­ss sa loď opäť vrá­ti­la v mar­ci 2018.

Ame­ric­ké námor­níc­tvo v uto­rok twe­e­to­va­lo, že pozor­ne sle­du­jú Vik­to­ra Leono­va a ďal­šie podoz­ri­vé lode. Rutin­ne vyko­ná­va­jú letec­ké a námor­né ope­rá­cie.