NATO vyzvalo Rusko a sýrsky režim na ukončenie náletov v provincii Idlib

Seve­ro­at­lan­tic­ká alian­cia (NATO) vyzva­la v pia­tok Rus­ko a sýr­sky režim pre­zi­den­ta Bašá­ra Asa­da na ukon­če­nie nále­tov v pro­vin­cii Idlib po tom, ako v ich dôsled­ku vo štvr­tok zahy­nu­lo 33 turec­kých voja­kov. Infor­mo­va­la o tom agen­tú­ra AP.

„Spo­jen­ci odsu­dzu­jú pokra­ču­jú­ce bez­o­hľad­né nále­ty sýr­skej vlá­dy a Rus­ka v pro­vin­cii Idlib. Vyzý­vam ich, aby ukon­či­li svo­ju ofen­zí­vu, rešpek­to­va­li medzi­ná­rod­né prá­vo a pod­po­ri­li sna­hu OSN o mie­ru­mi­lov­né vyrie­še­nie (kon­flik­tu),” vyhlá­sil gene­rál­ny tajom­ník NATO Jens Stol­ten­berg. Šéf NATO ďalej ape­lo­val na Mos­kvu a Damask, aby zača­li zno­va dodr­žia­vať prí­me­rie z roku 2018 a vyhli sa tak „zhor­šo­va­niu otras­nej huma­ni­tár­nej situ­ácie v regi­ó­ne”.

Všet­kých 28 spo­jen­cov Turec­ka záro­veň vyjad­ri­lo Anka­re svo­ju sús­trasť v súvis­los­ti so smr­ťou jeho voja­kov.

Sýr­ske vlád­ne sily, kto­ré pod­po­ru­je rus­ké vojen­ské letec­tvo, v prie­be­hu posled­ných dní doby­li množ­stvo obcí v regi­ó­ne oko­lo mes­ta Idlib aj na juhu tej­to pro­vin­cie, kto­rá je posled­nou význam­nou baš­tou povs­tal­cov. Napriek dohod­nu­té­mu prí­me­riu pokra­čo­va­li sýr­ske sily v úto­koch aj počas posled­ných týž­dňov, pri­čom pre­vza­li kon­tro­lu nad väč­ší­mi úze­mia­mi.

Pri štvr­t­ko­vom bom­bar­do­va­ní zo stra­ny sýr­skej armá­dy zahy­nu­lo naj­me­nej 33 prí­sluš­ní­kov turec­kých ozb­ro­je­ných síl. Ide o naj­väč­šie stra­ty na živo­toch prí­sluš­ní­kov turec­kej armá­dy, odke­dy Anka­ra po prvý raz vstú­pi­la do vojen­ské­ho kon­flik­tu v Sýrii v roku 2016.

Turec­ko v pia­tok rea­go­va­lo bom­bar­do­va­ním, pri kto­rom v Idli­be údaj­ne zahy­nu­lo 16 prí­sluš­ní­kov Sýr­skej arab­skej armá­dy.

Anka­ra záro­veň odmiet­la tvr­de­nie Rus­ka o tom, že turec­kí voja­ci boli počas úto­ku pre­mie­ša­ní medzi povs­ta­lec­ký­mi jed­not­ka­mi. Pod­ľa slov turec­ké­ho minis­tra obra­ny Hulu­si­ho Aka­ra sa v bez­pro­stred­nej blíz­kos­ti turec­kých síl nena­chá­dza­li „žiad­ne ozb­ro­je­né sku­pi­ny”.

Zdroj:tasr